Powołanie komisji rekrutacyjnej

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz.7) tzw. ustawa rekrutacyjna wprowadza nowe zasady rekrutacji dzieci, młodzieży i dorosłych do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Kryteria rekrutacji można podzielić na trzy grupy:

Pierwsza grupa – kryteria dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną lub zdrowotną. Kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia określa ustawa. Do grupy tej zaliczamy:
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria z tej grupy mają jednakową wartość i muszą być stosowane łącznie.

Druga grupa – kryteria uwzględniające jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą/musi pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz uwzględniać lokalne potrzeby społeczne.
Organ prowadzący przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia określa organ prowadzący.

Trzecia grupa – kryteria uwzględniające indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, brane pod uwagę w rekrutacji do szkół i placówek wymagających specjalnych predyspozycji (np. szkoły artystyczne, szkoły i oddziały dwujęzyczne, szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego, placówki oświatowo-wychowawcze, poszczególne typy szkół ponadgimnazjalnych). Kryteria określa ustawa.

Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły/placówki; dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz przeprowadzenie i ustalenie prób sprawności fizycznej,
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który nie posiada świadectwa ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej, a ubiega się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych,
  • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Komisja rekrutacyjna pracować powinna w oparciu o procedurę zapisaną w ustawie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *