Poznaj zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom

Kwestie te reguluje znowelizowana ustawa o systemie oświaty.

Ocena bieżąca jest nieodzownym elementem procesu nauczania, z którym uczeń styka się na każdej lekcji. Istotą oceniania bieżącego jest stałe monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu (na bieżąco) informacji o jego osiągnięciach, które stanowią motywację do dalszego działania. Ocenianie bieżące jest również źródłem bardzo istotnych dla ucznia (i jego rodziców) informacji – wskazuje na to co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak uczeń powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces.

Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w procesie nauczania. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów sprawdzania osiągnięć są prace pisemne wykonywane przez ucznia – klasówki, sprawdziany, kartkówki itp.

Źródło i cały tekst: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/poznaj-zasady-udostepniania-prac-uczniom-i-ich-rodzicom.html