Praca domowa. Między przeciążeniem uczniów a rozwijaniem umiejętności

Jak rozwijać umiejętności uczniów? Co zadawać do domu? Jak wymagać, uczyć i nie przeciążyć ucznia?

Pracę domową ucznia nauczyciele traktują, jako integralną część procesu nauczania-uczenia się. Jest ważną formą, która wzbogaca i uzupełnia pracę uczniów w czasie zajęć szkolnych. Lekcja dopiero po połączeniu z pracą domową tworzy pełną jednostkę procesu nauczania.

Praca domowa ma charakter obowiązkowych, wykonywanych zwykle w domu, zajęć uczniów których celem jest rozszerzenie, pogłębienie i utrwalenie ich wiedzy oraz wdrożenie do samodzielności w posługiwaniu się wiedzą. Może ona polegać na zbieraniu informacji, dokonywaniu obserwacji, rozwiązywaniu zagadnień oraz pisemnym ich opracowaniu. Wielu nauczycieli i rodziców uważa, że nadmiar pracy domowej może prowadzić do przeciążenia uczniów. Jest to stan, w którym przekroczone są normy higieniczne pracy umysłowej, dlatego rodzice usiłują ograniczyć rozmiary pracy domowej dzieci.

Cele pracy domowej:

—        utrwalenie przerobionego materiału na lekcji,

—        uzupełnienie i pogłębienie zdobytych w szkole wiadomości,

—        wdrażanie do pracy samodzielnej np. o charakterze twórczym,

—        kształtowanie właściwego stosunku do pracy,

—        rozwiązanie problemu teoretycznego lub praktycznego,

—        pogłębienie umiejętności uczenia się,

—        przygotowanie materiału do nowej lekcji.

By uczeń dobrze opanował treści przekazywane przez nauczyciela, potrzebne jest ich utrwalanie, które najczęściej odbywa się w domu. Dlatego dwa rodzaje prac domowych (ustne i pisemne) mają za zadanie:

 • kształtować i doskonalić umiejętności sprawnego i poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, czyli pisanie wypracowań, wykonywanie ćwiczeń i zadań,
 • kształcić umiejętności rozumienia,
 • rozwijać umiejętności myślenia,
 • doskonalić techniki czytania i recytowania,
 • utrwalać wiadomości i umiejętności zdobyte w klasie,
 • przygotować materiał na lekcje, obserwacje, zebrać materiały,
 • korzystać z encyklopedii, słowników i innych źródeł wiedzy.

W samodzielnym odrabianiu zadań uczeń zdobywa potrzebne umiejętności i nawyki. Nauka w domu posiada również ogromne walory wychowawcze:

ü      uczeń pokonuje samodzielnie napotkane w toku uczenia się trudności,

ü      kształci i rozwija takie cechy charakteru, jak: wytrwałość w dążeniu do celu, wiarę we własne siły, odwagę, pilność, systematycznośćdokładność,

ü      rozwija własną intuicję, pomysłowość i uzdolnienia twórcze.

Te wszystkie zadania praca domowa może spełnić tylko wtedy, gdy stosuje się odpowiednie rodzaje prac domowych, gdy samo zadanie pracy domowej w czasie zajęć przebiega właściwie, gdy odpowiednio organizuje się pracę domową i wreszcie odpowiednio ją kontroluje.

1)     Zadawanie pracy domowej powinno odbywać się przy aktywnej uwadze uczniów, wytwarzając u nich przekonanie, że praca jest ważna i celowa.

2)     Należy uświadomić uczniom potrzebę i konkretny cel tej pracy.

3)     Praca domowa powinna wiązać szkolną i domową naukę ucznia w jednolity proces nauczania

4)     Zadanie pracy domowej powinno stanowić dokładnie zaplanowaną część lekcji,

5)     Trzeba uczniom wyjaśnić, jakie wiadomości teoretyczne mają przez pracę domową lepiej sobie przyswoić i pogłębić.

6)     Zadania powinny być tak dobrane, aby ich rozwiązanie łączyło się z osiągnięciami kształcącymi i wychowawczymi.

7)     Należy też pamiętać, aby tematy zadań domowych nie były identyczne ani zupełnie podobne do tych zadawanych w klasie, gdyż wtedy nie osiągniemy celu, który ma spełniać praca domowa.

8)     Praca domowa musi stawiać przed uczniem nowe, ciekawe problemy, rozwijając jego zainteresowania i jego sposób myślenia, nie przekraczając jednak możliwości przeciętnego ucznia, a także nie absorbując zbyt dużo jego czasu.

9)     W praktyce stosuje się również zadania o zróżnicowanej treści lub zadania dodatkowe.

10) Praca domowa powinna uwzględniać zasadę indywidualizacji, czyli dostosować zadania do sił i możliwości uczniów.

11) W zależności od tematu pracy domowej omawiamy ją bardziej lub mniej obszernie.

Przyczyny przeciążenia nauką domową tkwią zarówno w złej pracy szkoły, jak i w samych uczniach oraz w ich środowisku domowym

1) przyczyny złej pracy szkoły

 • nadmiar zadań domowych, nauczyciele zapominają, że uczeń ma np.6 lekcji i z każdej  ma zadaną pracę domową,
 • błędy w zdawaniu pracy, brak koordynacji w zadawaniu,
 • brak indywidualnych zadań, uczeń słaby nie jest w stanie podołać wymaganiom, a uczeń zdolny nie ma możliwości rozwoju,
 • wady tygodniowego rozkładu lekcji np. lekcje z dnia na dzień,
 • niesystematyczna kontrola prac domowych lub jej brak – skutek – uczniowie nie odrabiają prac domowych;

2) przyczyny tkwiące w uczniach

 • słabe uzdolnienia,
 • braki w wiadomościach, niezrozumienie lekcji,
 • nieznajomość podstawowych zasad pracy umysłowej,
 • nadmiar zajęć pozaszkolnych (uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, kółkach zainteresowań oraz innych które odbywają się po zajęciach lekcyjnych);

3) przyczyny tkwiące w środowisku rodzinnym

 • brak kontroli nauki ucznia,
 • brak racjonalnego współdziałania rodziców nad szkołą,
 •  niesprzyjająca uczniowi atmosfera środowiska rodzinnego.

Podsumowując, praca domowa spełnia niewątpliwie ważną w rolę w procesie kształcenia, służy rozwijaniu zainteresowań, wspomaga proces dydaktyczny, ale powinna być jednak dostosowana do możliwości uczniów.

Praca domowa ma sens, gdy jest sprawdzona i omówiona!

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *