Praca z radą pedagogiczną

Wielu nowo powołanych dyrektorów szkół, a także nauczycieli zgłasza wątpliwości dotyczące prawidłowego funkcjonowania jednego z najważniejszych organów szkoły, jakim jest rada pedagogiczna.

Chodzi tutaj głównie o kwestie organizacyjne, częstotliwość spotkań, sposób prowadzenia. W niniejszym artykule postaram się rozwiązać te podstawowe kwestie.

Zadania nauczyciela oraz rady pedagogicznej określa Ustawa o systemie oświaty.

Najważniejsze jej zapisy mówią, że w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli powinna funkcjonować rada pedagogiczna. Przepisy precyzują, że w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele. Nie może więc dojść do takiej sytuacji, w której jakikolwiek nauczyciel zatrudniony w szkole nie będzie wchodził w jej skład.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym także osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

Przewodniczącym z urzędu jest dyrektor szkoły.

Jak często powinna obradować rada pedagogiczna?

Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły lub placówki lub organu prowadzącego. Tak więc można stwierdzić, że posiedzenia rady pedagogicznej powinny się odbywać minimum trzy razy w roku.

Warto pamiętać, że posiedzenie rady pedagogicznej może być zwołane również na wniosek nauczycieli, z tym, że powinna o to wnioskować co najmniej jedna trzecia członków rady.

Rada pedagogiczna w swych działaniach podejmuje uchwały, wnioskuje, zatwierdza i opiniuje. Jednak wszystkie jej decyzje powinny wynikać z litery prawa. Nie mamy prawa zatem podejmować decyzji w sprawach, w których nie udzielono nam kompetencji, a w obowiązku dyrektora szkoły jest wstrzymywanie tych uchwał, które są niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu takiej uchwały powinien on niezwłocznie powiadomić organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

W jaki sposób podejmowane są uchwały rady pedagogicznej?

Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% jej członków.

Członkowie rady powinni pamiętać, że są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Szczegółowy tryb pracy rady pedagogicznej określa regulamin działania, który powinien być przez radę zatwierdzony. Każde posiedzenie tego organu szkoły powinno być zaprotokołowane.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *