Praktyki wspomagane w Szkołach Specjalnych Przysposabiających do Pracy

Edukacja otwarta ma szczytne założenia dania szansy wszystkim uczniom w zdobyciu odpowiedniego przygotowania do opanowania umiejętności zawodowych i radzenia sobie na otwartym i chronionym rynku pracy. Istotnym składnikiem właściwie funkcjonującego systemu kształcenia zawodowego i przejścia na rynek pracy jest doradztwo zawodowe, które ma na celu rozpoznanie przez każdego ucznia zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Od ponad czterech lat trwają przygotowania do wdrożenia i upowszechnienia  modelu edukacji włączającej. W projekcie sporo miejsca poświęcono zagadnieniu zawodowej samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach projektu opracowano podręcznik instruktażowy dla nauczycieli pod nazwą: „Model wdrożenia praktyk wspomaganych”, w którym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji i realizacji praktyk wspomaganych, zasadami nawiązywania współpracy z pracodawcami czy rolą doradcy zawodowego jako trenera pracy.

       Edukacja otwarta ma szczytne założenia dania szansy wszystkim uczniom w zdobyciu odpowiedniego przygotowania do opanowania umiejętności zawodowych i radzenia sobie na otwartym i chronionym rynku pracy. Istotnym składnikiem właściwie funkcjonującego systemu kształcenia zawodowego i przejścia na rynek pracy jest doradztwo zawodowe, które ma na celu rozpoznanie przez każdego ucznia zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Ich określenie będzie możliwe po  opracowaniu  w klasie VII szkoły podstawowej indywidualnego profilu zainteresowań zawodowych (IPZZ).  Na bazie IPZZ w klasie VIII opracowywany będzie indywidualny profil edukacyjno-zawodowy (IPE-Z), który w zależności od potrzeb, zostanie uzupełniany o ocenę lekarza medycyny pracy.

Główne cele edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczących się w Szkołach Specjalnych Przysposabiających do Pracy to:

– poznanie rzeczywistych warunków funkcjonowania na  rynku pracy,

– umożliwienie im nabywania umiejętności praktycznych,

– podjęcie zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.

 

      W dziale „Warunki i sposób realizacji” nowej podstawy programowej widnieje zapis: „W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika, szkoła zapewnia uczniowi wsparcie doradcy zawodowego, zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – praktyki wspomagane poza szkołą. Zadaniem nauczyciela (doradcy zawodowego lub innego specjalisty), który pełni rolę trenera jest:

– wsparcie osoby z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy,

–  opanowaniu i wykonywaniu tejże pracy,

–  utrzymaniu się w pracy.

 

W realizacji swoich zadań doradca zawodowy/trener pracy najczęściej łączy funkcje: nauczyciela zawodu, terapeuty i osoby wspierającej. Najważniejszą cechą, jaką powinien posiadać trener pracy, jest odpowiednie nastawienie, wiara w to, że każda osoba może się rozwijać i ma szansę zdobyć zatrudnienie.

Pracę szkolnych doradców zawodowych będą wspierać powołani na poziomie województwa regionalni koordynatorzy do spraw doradztwa zawodowego. Koordynatorzy, współpracując z Centrum Koordynacyjnym, będą współtworzyć regionalne strategie rozwoju województw w zakresie wspierania branż/zawodów w poszukiwaniu miejsc zatrudnienia oraz ewaluacji polityki prozatrudnieniowej i zatrudnieniowej.

 

Praktyki wspomagane realizowane będą w następującym schemacie:

 

KLASA I

praktyki wspomagane grupowe

Grupa: 2–4 osoby

Częstotliwość: 1–2 razy w tygodniu po 2–4 godziny bezpośredniej realizacji praktyk

Realizacja: 4 różne stanowiska praktyk

Czas: 4–8 tygodni na jednym stanowisku praktyk.

 

KLASA II

praktyki wspomagane grupowe

Grupa: 2–4 osoby

Częstotliwość: 1–2 razy w tygodniu po 2–4 godziny bezpośredniej realizacji praktyk

Realizacja: 2 różne stanowiska praktyk

Czas: średnio 4 miesiące na jednym stanowisku praktyk.

 

KLASA III

praktyki wspomagane indywidualne

lub grupowe dla maksymalnie 2 osób w grupie

Częstotliwość: 2 razy w tygodniu po 2–4 godziny bezpośredniej realizacji praktyk

Realizacja: 1 stanowisko praktyk

Czas: przez cały rok szkolny

 

  Do świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dołącza się suplement zawierający informację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania absolwentów w przyszłości – w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych lub na rynku pracy.

Suplement powinien zawierać:

–  opis kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych i osobistych ucznia wraz z jego preferencjami i predyspozycjami

– szczegółowe informacje na temat sposobu komunikowania się lub korzystania ze specjalnych środków wspomagających komunikację (AAC)

– informacje o odbytych praktykach wspomaganych na otwartym rynku pracy.

 

Szczegółowe rozwiązania i propozycje dotyczące organizacji praktyk wspomaganych znajdziecie Państwo w Poradniku instruktażowym dla nauczycieli: „Model wdrożenia praktyk wspomaganych w szkołach przysposabiających do pracy”.

 

Zachęcam do lektury.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *