Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

Zadania i struktura organizacyjna CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych, określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej oraz trybu, w jakim może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów – to tylko niektóre kwestie, które reguluje podpisana dzisiaj przez Prezydenta RP nowelizacja ustawo o systemie oświaty.

Ponadto, podpisana ustawa zawiera m.in. przepisy wykonujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r.

Stwierdził on, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie. Natomiast kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

W ustawie wprowadzono przepisy dotyczące:
-ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (w tym upoważnień dla ministra edukacji oraz ministra kultury) do uregulowania w rozporządzeniach szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodano rozdział 3a);
-ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Minister edukacji ureguluje w rozporządzeniach: szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodano rozdział 3b)…. cały tekst i źródło

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *