Prezydent podpisał ustawę o monitoringu karier absolwentów szkół średnich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą możliwe będzie pozyskiwanie i przetwarzanie danych potrzebnych do monitoringu karier zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Chodzi o monitoring przebiegu i karier absolwentów branżowych szkół pierwszego i drugiego stopnia – techników, szkół policealnych, a także liceów ogólnokształcących i szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Obecnie brakuje odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji o karierach absolwentów szkół średnich. Na poziomie krajowym prowadzony jest wyłącznie systematyczny monitoring losów absolwentów szkół wyższych, zapewniany przez system ELA.

Przyjęte w nowelizacji rozwiązania nawiązują do podobnych przepisów w szkolnictwie wyższym, ale są dostosowane do specyfiki danych oświatowych.

Monitorowanie będzie prowadzone co roku i obejmie absolwentów szkół, którzy skończyli naukę rok, dwa lata i pięć lat przed rokiem monitorowania. Okresy te będą liczone od umownej daty 15 marca każdego roku.

Monitoring prowadzony będzie na podstawie danych gromadzonych w Systemu Informacji Oświatowej. Podstawą jego będą numery PESEL absolwentów i rok ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Pozostałe informacje będą dotyczyły zawodu, w którym kształcił się absolwent, a w przypadku szkół zawodowych udziału w kursach prowadzonych w ramach systemu oświaty lub podjęcia nauki w kolejnej szkole ponadpodstawowej, tj. w szkole policealnej, branżowej II stopnia lub w liceum dla dorosłych.

Źrodło i cały tekst: https://www.pulshr.pl/edukacja/prezydent-podpisal-ustawe-o-monitoringu-karier-absolwentow-szkol-srednich,80594.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *