Procedura informowania o chorym uczniu

Proponujemy dzisiaj Państwu szczegółową procedurę postępowania w przypadku zaobserwowania objawów infekcji u ucznia. Opracowanie takiej procedury jest obowiązkowe dla każdej placówki oświatowej.

 

Jeżeli u dziecka, przebywającego na terenie szkoły, podejrzewa się infekcję, czyli obserwuje się objawy: katar, kaszel, duszności, złe samopoczucie, należy:
1. natychmiast odizolować dziecko od reszty osób;
2. zmierzyć mu temperaturę (wymagana zgoda pisemna rodzica);
3. zasłonić dziecku usta i nos maseczką ochronną;
4. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;
5. w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły;
Ponadto, odizolowane dziecko przebywa na terenie szkoły pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły, zgodnie z procedurami. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 metry, musi także zakryć usta i nos maseczką.
A co, jeśli objawy chorobowe obserwuje rodzic? W tej sytuacji rekomendujemy zastosowanie następującej procedury:
1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym wychowawcy klasy aż do zakończenia sprawy.
4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji dyrektorowi szkoły i nadzoruje sytuację aż do momentu powrotu dziecka do całkowitego zdrowia.
7. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach online.
8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie

Jeżeli u dziecka, przebywającego na terenie szkoły, podejrzewa się infekcję, czyli obserwuje się objawy: katar, kaszel, duszności, złe samopoczucie, należy:

1. natychmiast odizolować dziecko od reszty osób;

2. zmierzyć mu temperaturę (wymagana zgoda pisemna rodzica);

3. zasłonić dziecku usta i nos maseczką ochronną;

4. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;

5. w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły;

Ponadto, odizolowane dziecko przebywa na terenie szkoły pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły, zgodnie z procedurami. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 metry, musi także zakryć usta i nos maseczką.

A co, jeśli objawy chorobowe obserwuje rodzic? W tej sytuacji rekomendujemy zastosowanie następującej procedury:

1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym wychowawcy klasy aż do zakończenia sprawy.

4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.

6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji dyrektorowi szkoły i nadzoruje sytuację aż do momentu powrotu dziecka do całkowitego zdrowia.

7. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach online.

8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *