Warunki organizacji nauki zdalnej – praktyczne wskazówki

Wiele szkół w Polsce przeszło już na tryb hybrydowy lub zdalny nauki. W naszym dzisiejszym artykule piszemy o warunkach, w jakich powinno odbywać się nauczanie na odległość.

Zmiana trybu nauki na zdalny wymaga nowej organizacji pracy szkoły i zbudowania spójnego systemu komunikacji pomiędzy wszystkimi organami szkoły oraz pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami. Z tego powodu na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19 warto wprowadzić obowiązujące wszystkich pracowników pedagogicznych szczegółowe rozwiązania, które zapewnią sprawne funkcjonowanie placówki.

 

Takie regulacje mogłyby się znaleźć w wewnętrznym Zarządzeniu Dyrektora szkoły:

 

  1. Od dnia……………w szkole wprowadza się tryb zdalny nauki.
  2. Z dyrektorem szkoły można w tym czasie kontaktować się poprzez::

1)     e-dziennik,

2)     e-mail na adres: dyrektorSP@wp.pl

3)     telefonicznie: tel. ……………tel. kom. …………….

4)     komunikatorory: Messenger, WhatsApp.

  1. Zdalne nauczanie nauczyciele realizują ze swoich prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.
  2. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, (niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, najpóźniej do dnia poprzedzającego wdrożenie trybu zdalnego. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, udostępni sprzęt służbowy do użytkowania w warunkach domowych lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej).
  3. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
  4. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
  1. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy nauczyciele mogą pracować także z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

Należy pamiętać, aby dostosować program nauczania do narzędzi, zastosowanych w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *