Przed egzaminem gimnazjalnym…

W przeddzień intelektualnych potyczek gimnazjalistów – kompendium wiedzy i organizacji, przebiegu i wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 
Przed gimnazjalistami ostatnia prosta, już za kilka dni staną przed komisjami w swoich szkołach, usiądą w wyznaczonych miejscach i … napiszą egzamin gimnazjalny 2015 roku. 
Kilka słów jak wygląda egzamin, jak do niego mogą przygotować się uczniowie, jak rodzice, a jakie obowiązki stoją przed szkołą.
Kiedy uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego?
Terminy:
część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) – razem 150 minut
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 – 60 minut 
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 – 90 minut
część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa) – razem 150 minut
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 – 60 minut
– z zakresu matematyki – godz. 11:00 – 90 minut
język obcy nowożytny –23 kwietnia 2015 r. (czwartek) 
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00 – 60 minut
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 – 60 minut.
Czas każdej z części egzaminu może być odpowiednio wydłużony zgodnie z zaleceniami o dostosowaniu uwzględnionymi np. w opinii lub orzeczeniu. 
W skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie może wchodzić wychowawca uczniów oraz 
– w części pierwszej i części drugiej – nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu; 
– w części trzeciej – nauczyciele języka obcego, z którego jest przeprowadzony egzamin. 
Trzeba pamiętać, że w przypadku: 
– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
– wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych 
– zakłócania egzaminu 
– stwierdzenia podczas sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przewodniczący unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 
Uczeń taki przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie. 
W przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu w odpowiednim terminie, bądź przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przystępuje do całego egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu w dodatkowym terminie:
część humanistyczna – 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) 
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 
część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2015 r. (wtorek) 
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 
– z zakresu matematyki – godz. 11:00 
język obcy nowożytny – 3 czerwca 2015 r. (środa) 
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00 
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00. 
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych – które doskonale zna szkoła – uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. 
Kto może być zwolniony z egzaminu? 
Zgodnie z przepisami tylko najlepsi, tzn. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. W tym roku szkolnym 2014/2015 nastąpiły pewne zmiany w tej materii, o których warto wiedzieć.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni  z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego – z części trzeciej tego egzaminu. 
Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem z odpowiedniego zakresu lub odpowiedniej części egzaminu (w przypadku egzaminu z języka) najwyższego wyniku. 
Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 1 września 2014 roku: 
– Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem danej olimpiady lub danego konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu- są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. 
– Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015 są zwolnieni tylko z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. Na zaświadczeniu uczniowie otrzymują najwyższy wynik z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku części trzeciej – najwyższy wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. Np. uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego z biologii w roku szkolnym 2013/2014, to zgodnie z regulaminem konkursu byłby zwolniony w 2014 z odpowiedniej części egzaminu – a zatem taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do całej części matematyczno-przyrodniczej w 2015 roku, jeżeli zaś został laureatem konkursu przedmiotowego z biologii w roku szkolnym 2014/2015 to zgodnie z obowiązującymi przepisami taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do zakresu z przedmiotów przyrodniczych. 
W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu lub finalisty olimpiady, z innego języka obcego niż ten, który zadeklarował w trzeciej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego, jeżeli uczeń uczy się tego języka jako obowiązkowego. Na przykład uczeń przystąpił do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego, którego uczył się w szkole, i został jego laureatem. Na egzaminie gimnazjalnym zadeklarował jednak język angielski. Postanowił więc skorzystać z przywileju laureata i zmienić deklarację, ale w określonym terminie, na 2 tygodnie przed egzaminem. Jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Jak wygląda organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego?
Przygotowanie szkoły do egzaminu to nie tylko przygotowanie niezbędnej dokumentacji, ale również miejsca, w których uczniowie będą pisali egzamin. Sale lekcyjne, sale gimnastyczne, hale sportowe mieszczące się przy szkołach zamieniają się w  sale egzaminacyjne, w których są:
– ustawione i ponumerowane stoliki, 
– usunięte pomoce dydaktyczne z zakresu danej części egzaminu, 
– przygotowane miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów (członkowie zespołu mogą poruszać się po sali, ale w taki sposób, żeby nie rozpraszali zdających), 
– umieszczone sprawne zegary oraz tablice do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia danego zakresu egzaminu, 
– przed wejściem do sal znajdują się listy zdających, 
– przygotowane są wizytówki z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, kodem zdającego oraz kartkami z numerami stolików. 
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego SZE (Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego) uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Po wylosowaniu numeru stolika otrzymują: kartkę z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia, PESELEM 
Przebieg egzaminu 
Uczeń zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. Do sali wnosi jedynie dozwolone przybory. Na egzaminie gimnazjalnym nie wolno korzystać z kalkulatora i słowników. 
Po otrzymaniu przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych (ich rozdawanie powinno zacząć się punktualnie o godzinie rozpoczęcia egzaminu wyznaczonej przez CKE) przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 
– obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, 
– o konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym (oprócz uczniów piszących arkusze dostosowane), 
– o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron, 
– o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkuszy egzaminacyjnych – uczniowie wpisują swój kod i PESEL oraz naklejają naklejki (nie dotyczy to dyslektyków, piszących arkusze dostosowane oraz niesprawnych ruchowo i uczniów z afazją, ponieważ robi to za nich zespół nadzorujący). Członkowie zespołu nadzorują kodowanie prac!
– o dodatkowych 5 minutach po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi 
Po skończeniu czynności organizacyjnych PZN (Przewodniczący Zespołu Nadzorującego) zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu : 
– na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane) 
– po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący: 
– informuje zdających o zakończeniu pracy 
– wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi 
– poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów 
– po upływie dodatkowego czasu poleca uczniom odłożenie arkuszy na brzeg stolika 
Członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów sprawdzają kompletność arkuszy i przyjmują je od zdających. Następnie zezwalają uczniom na opuszczenie sali (z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu materiałów egzaminacyjnych). 
Po rozpoczęciu egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym: 
a) uważne zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, 
b) sprawdzenie kompletności arkusza, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron, 
c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, 
d) zapisanie trzyznakowych kodów numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi (dwie naklejki).
Następnie uczeń koduje: 
W części pierwszej z zakresu: 
– historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi, 
– języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!). 
W części drugiej z zakresu: 
– przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi, 
– matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!). 
W części trzeciej na poziomie: 
– podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi, 
– rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!). 
Po wszystkich tych czynnościach wreszcie uczeń może pomyśleć o tym najważniejszym, co napisać, jak napisać i nie dać się zbędnym emocjom, które nie zawsze są dobrym doradcą. Trzymajmy więc kciuki za tych, dla których to, jak by nie patrzeć, ważny dzień w ich naukowym życiu.
Wyniki egzaminu zostaną przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną w formie zaświadczeń do szkół: 
– z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 19 czerwca 2015 r.
(data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.)
 

 

Przed gimnazjalistami ostatnia prosta, już za kilka dni staną przed komisjami w swoich szkołach, usiądą w wyznaczonych miejscach i … napiszą egzamin gimnazjalny 2015 roku. 

Kilka słów jak wygląda egzamin, jak do niego mogą przygotować się uczniowie, jak rodzice, a jakie obowiązki stoją przed szkołą.

Kiedy uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego?

Terminy:

część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) – razem 150 minut

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 – 60 minut 

– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 – 90 minut

część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa) – razem 150 minut

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 – 60 minut

– z zakresu matematyki – godz. 11:00 – 90 minut

język obcy nowożytny –23 kwietnia 2015 r. (czwartek) 

– na poziomie podstawowym – godz. 9:00 – 60 minut

– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 – 60 minut.

Czas każdej z części egzaminu może być odpowiednio wydłużony zgodnie z zaleceniami o dostosowaniu uwzględnionymi np. w opinii lub orzeczeniu. 

W skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie może wchodzić wychowawca uczniów oraz 

– w części pierwszej i części drugiej – nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu; 

– w części trzeciej – nauczyciele języka obcego, z którego jest przeprowadzony egzamin. 

Trzeba pamiętać, że w przypadku: 

– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

– wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych 

– zakłócania egzaminu 

– stwierdzenia podczas sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

przewodniczący unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 

Uczeń taki przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie. 

W przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu w odpowiednim terminie, bądź przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przystępuje do całego egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu w dodatkowym terminie:

część humanistyczna – 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) 

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 

– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 

część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2015 r. (wtorek) 

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 

– z zakresu matematyki – godz. 11:00 

język obcy nowożytny – 3 czerwca 2015 r. (środa) 

– na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych – które doskonale zna szkoła – uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. 

Kto może być zwolniony z egzaminu? 

Zgodnie z przepisami tylko najlepsi, tzn. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. W tym roku szkolnym 2014/2015 nastąpiły pewne zmiany w tej materii, o których warto wiedzieć.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni  z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego – z części trzeciej tego egzaminu. 

Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem z odpowiedniego zakresu lub odpowiedniej części egzaminu (w przypadku egzaminu z języka) najwyższego wyniku. 

Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 1 września 2014 roku: 

– Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem danej olimpiady lub danego konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu- są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. 

– Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015 są zwolnieni tylko z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. Na zaświadczeniu uczniowie otrzymują najwyższy wynik z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku części trzeciej – najwyższy wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. Np. uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego z biologii w roku szkolnym 2013/2014, to zgodnie z regulaminem konkursu byłby zwolniony w 2014 z odpowiedniej części egzaminu – a zatem taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do całej części matematyczno-przyrodniczej w 2015 roku, jeżeli zaś został laureatem konkursu przedmiotowego z biologii w roku szkolnym 2014/2015 to zgodnie z obowiązującymi przepisami taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do zakresu z przedmiotów przyrodniczych. 

W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu lub finalisty olimpiady, z innego języka obcego niż ten, który zadeklarował w trzeciej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego, jeżeli uczeń uczy się tego języka jako obowiązkowego. Na przykład uczeń przystąpił do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego, którego uczył się w szkole, i został jego laureatem. Na egzaminie gimnazjalnym zadeklarował jednak język angielski. Postanowił więc skorzystać z przywileju laureata i zmienić deklarację, ale w określonym terminie, na 2 tygodnie przed egzaminem. Jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Jak wygląda organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego?

Przygotowanie szkoły do egzaminu to nie tylko przygotowanie niezbędnej dokumentacji, ale również miejsca, w których uczniowie będą pisali egzamin. Sale lekcyjne, sale gimnastyczne, hale sportowe mieszczące się przy szkołach zamieniają się w  sale egzaminacyjne, w których są:

– ustawione i ponumerowane stoliki, 

– usunięte pomoce dydaktyczne z zakresu danej części egzaminu, 

– przygotowane miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów (członkowie zespołu mogą poruszać się po sali, ale w taki sposób, żeby nie rozpraszali zdających), 

– umieszczone sprawne zegary oraz tablice do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia danego zakresu egzaminu, 

– przed wejściem do sal znajdują się listy zdających, 

– przygotowane są wizytówki z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, kodem zdającego oraz kartkami z numerami stolików. 

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego SZE (Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego) uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Po wylosowaniu numeru stolika otrzymują: kartkę z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia, PESELEM 

Przebieg egzaminu 

Uczeń zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. Do sali wnosi jedynie dozwolone przybory. Na egzaminie gimnazjalnym nie wolno korzystać z kalkulatora i słowników. 

Po otrzymaniu przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych (ich rozdawanie powinno zacząć się punktualnie o godzinie rozpoczęcia egzaminu wyznaczonej przez CKE) przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

– obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, 

– o konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym (oprócz uczniów piszących arkusze dostosowane), 

– o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron, 

– o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkuszy egzaminacyjnych – uczniowie wpisują swój kod i PESEL oraz naklejają naklejki (nie dotyczy to dyslektyków, piszących arkusze dostosowane oraz niesprawnych ruchowo i uczniów z afazją, ponieważ robi to za nich zespół nadzorujący). Członkowie zespołu nadzorują kodowanie prac!

– o dodatkowych 5 minutach po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi 

Po skończeniu czynności organizacyjnych PZN (Przewodniczący Zespołu Nadzorującego) zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu : 

– na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane) 

– po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący: 

– informuje zdających o zakończeniu pracy 

– wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

– poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów 

– po upływie dodatkowego czasu poleca uczniom odłożenie arkuszy na brzeg stolika 

Członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów sprawdzają kompletność arkuszy i przyjmują je od zdających. Następnie zezwalają uczniom na opuszczenie sali (z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu materiałów egzaminacyjnych). 

Po rozpoczęciu egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym: 

a) uważne zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, 

b) sprawdzenie kompletności arkusza, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron, 

c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, 

d) zapisanie trzyznakowych kodów numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi (dwie naklejki).

Następnie uczeń koduje: 

W części pierwszej z zakresu: 

– historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi, 

– języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!). 

W części drugiej z zakresu: 

– przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi, 

– matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!). 

W części trzeciej na poziomie: 

– podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi, 

– rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!). 

Po wszystkich tych czynnościach wreszcie uczeń może pomyśleć o tym najważniejszym, co napisać, jak napisać i nie dać się zbędnym emocjom, które nie zawsze są dobrym doradcą. Trzymajmy więc kciuki za tych, dla których to, jak by nie patrzeć, ważny dzień w ich naukowym życiu.

Wyniki egzaminu zostaną przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną w formie zaświadczeń do szkół: 

– z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 19 czerwca 2015 r.

(data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.)

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *