Przed egzaminem gimnazjalnym…Informacje dla dyrektorów, przewodniczących i członków komisji egzaminacyjnych

Już za kilka dni nasi uczniowie staną przed egzaminem gimnazjalnym. Zadaniem dyrektora i przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących jest zadbać o jego stronę organizacyjną.

Już za kilka dni nasi uczniowie staną przed ważnym momentem w swoim szkolnym życiu – przed egzaminem gimnazjalnym, do którego przygotowywali się przez długie miesiące.

Ich zadaniem jest jak najlepiej napisać egzamin,  zaś zadaniem dyrektora i przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących jest zadbać o jego stronę organizacyjną, dopełnić wszelkich starań, aby egzamin przebiegał zgodnie z procedurami i bez zakłóceń.

O czym trzeba pamiętać?

1.      Czas pracy na egzaminie

 

2.      Przygotowanie sal egzaminacyjnych – sprawdzamy czy:

•usunięto pomoce dydaktyczne z zakresu danej części egzaminu,

•ustawiono ponumerowane stoliki,

•przygotowano sprzęt (komputer – odtwarzacza CD, nagłośnienie) do trzeciej części egzaminu,

•przygotowano  miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów,

•umieszczono sprawny zegar oraz pisak, kredę oraz  tablicę do zapisania godziny,

•umieszczono przed wejściem do sali listy zdających.

3.      Przygotowanie materiałów.  W materiałach przygotowanych dla komisji będą :

 wizytówki z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, kodem zdającego oraz losy z numerami stolików.

Przed egzaminem:

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego SZE  – przed wejściem do sali  uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować oraz otrzymują kartkę z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia, PESELEM  oraz  naklejki  –  wchodzą do sali i zajmują miejsca. Przewodniczący SZN  z jednym z uczniów udaje się po odbiór arkuszy egzaminacyjnych. Wraca do sali i rozpoczyna czynności poprzedzające egzamin.

Po rozdaniu arkuszy PZN informuje zdających o konieczności

a)      zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza

a następnie poleca:

 Przed rozpoczęciem pracy z arkuszami w wyznaczonych miejscach uczeń zapisuje swój kod i numer PESEL oraz umieszcza w wyznaczonych miejscach naklejki.

 

 

W zespołach, w których piszą uczniowie z dostosowaniem robi to zespół nadzorujący.

Uczeń koduje:

  • na historii i wos, przedmiotach przyrodniczych, języku obcym PP

 – zeszyt zadańkartę odpowiedzi;

  • na języku polskim, języku obcym PR

– zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań, kartę odpowiedzi;

  • na matematyce

 – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań na obydwu kartkach, kartę odpowiedzi

 Członkowie zespołu sprawdzają w arkuszach poprawność kodowania.

W przypadku piszących arkusze dostosowane, u dyslektyków – czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

 Przewodniczący zapisuje na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

Podczas egzaminu:

Członkowie zespołu oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.

Jeśli uczeń zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczonym czasem – członek zespołu zanim odbierze jego arkusz, sprawdza, czy uczeń zapisał rozwiązania i zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi i ewentualnie poleca mu uzupełnienie braków.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy, PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi   (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane).

 

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący:

a) informuje zdających o zakończeniu pracy,

b) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

c) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów.

Członkowie zespołu  mają obowiązek upewnić się, czy wszyscy uczniowie mający obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę, wykonali to – jest to szczególnie ważne na całym egzaminie gimnazjalnym (zeszyty zadań zostają w szkole).

d) po upływie dodatkowego czasu uczniowie odkładają arkusze, członkowie zespołu sprawdzają ich kompletność i zezwalają uczniom na opuszczenie sali  – z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu.

Członkowie komisji:

a) odnotowują na wykazie uczniów oddanie arkuszy i podpisują czytelnie listy,

b) w zespole z dostosowaniem zaznaczają na pierwszej stronie arkusza i  karcie odpowiedzi uprawnienia do dostosowanych kryteriów i prawa do nieprzenoszenia odpowiedzi

Po egzaminie:

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego. 

Po zakończeniu egzaminu z zakresu poszczególnych przedmiotów członkowie ZN zgodnie z wytycznymi przygotowują materiały do przekazania do OKE. Karty odpowiedzi, karty rozwiązań, arkusze egzaminacyjne  – zgodnie z wytycznymi dostosowanymi do poszczególnych zakresów egzaminacyjnych pakują do kopert.

Należy dopilnować, aby wśród zeszytów zadań, które zostają w szkole, nie pozostały karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartami odpowiedzi, które muszą być przesłane do OKE do sczytania/sprawdzenia przez egzaminatorów.

Wszystkie materiały należy uporządkować zgodnie z kodami uczniów 

Po zakończonym egzaminie całą dokumentację: wypełnione protokoły, popakowane arkusze egzaminacyjne SZN składa Dyrektorowi szkoły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *