Rada pedagogiczna – kto tu rządzi?

Rada pedagogiczna jest organem ustawowym w niemal każdej szkole. Kto jej przewodniczy? Czy w zespołach szkół jest wiele rad czy tylko jedna? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszej publikacji.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 

Czy inny nauczyciel może przewodniczyć posiedzeniom rady pedagogicznej?

 

Tak. W placówce oświatowej funkcjonują dwa organy ustawowe – dyrektor i rada pedagogiczna. Jednocześnie w szkołach można tworzyć stanowiska zastępcy dyrektora i inne, za zgodą organu prowadzącego. Dyrektor, kierując szkołą, bardzo często deleguje uprawnienia i przekazuje zadania do wykonania. Na przykład zastępca dyrektora często prowadzi obrady rady, sprawuje nadzór pedagogiczny w granicach określonych przez dyrektora itp. Dyrektor może na określony czas (np. jednorazowo lub na okres danego roku szkolnego) upoważnić nauczyciela do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem rady pedagogicznej. Nie oznacza to przejęcia przez nauczyciela pełnych kompetencji przewodniczącego rady – kompetencja ta przypisana jest tylko do stanowiska dyrektora. Ostateczną i pełną odpowiedzialność ponosi zawsze organ, który uprawnienia deleguje.

 

 

Czy dyrektor szkoły może zakwestionować uchwałę rady pedagogicznej?

 

Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

Czy w zespole szkół może funkcjonować jedna czy kilka rad?

 

Ustawa prawo oświatowe przyjmuje, że połączenie szkół w zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych łączonych szkół. W zespole szkół istnieją więc nadal rady pedagogiczne i są one od siebie niezależne. Możliwe jest jednak ich połączenie i utworzenie jednej wspólnej dla zespołu, przy czym wymaga to wprowadzenia odpowiedniego zapisu do statutu zespołu.

 

Wiele spraw wchodzących w zakres kompetencji rady pedagogicznej dotyczy tylko szkoły jednego typu, co oznacza, że sprawy te nie są przedmiotem zainteresowania nauczycieli innej szkoły wchodzącej w skład zespołu. Argument ten czyni zasadnym utrzymanie odrębności organizacyjnej rad pedagogicznych.

 

Co oznacza zwykła większość głosów?

 

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Oznacza to, że aby uchwała została podjęta, liczba głosów „za” powinna być większa niż głosów oddanych „przeciw”. Nie bierze się natomiast pod uwagę głosów wstrzymujących.

 

Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność na radzie co najmniej połowy jej członków. Niespełnienie tych wymogów uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek uchwał, także w zakresie kompetencji opiniodawczych. Pierwszym krokiem po otwarciu posiedzenia rady powinno więc być sprawdzenie przez dyrektora, czy w posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba członków i w związku z tym, czy rada jest zdolna do podejmowania uchwał (tzw. stwierdzenie prawomocności).

 

Kiedy dyrektor może kwestionować uchwały rady pedagogicznej?

 

Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej. Jest to uprawnienie, które blokuje jedynie samo wykonanie uchwały, a nie powoduje jej wyeliminowania z obrotu prawnego. Warunkiem wstrzymania wykonania uchwały rady pedagogicznej jest stwierdzenie jej niezgodności z prawem.

 

Przepisy nie wskazują terminu, w jakim dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej. Procedura zainicjowana przez dyrektora nie kończy się jednak na wstrzymaniu, ponieważ w dalszej kolejności dyrektor niezwłocznie zawiadamia o wstrzymaniu uchwały organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ sprawujący nadzór pedagogiczny zasięga opinii organu prowadzącego w sprawie uchylenia uchwały rady pedagogicznej, organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę, ale tylko w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa (rozstrzygnięcie to jest ostateczne).

 

ROLA PRZEWODNICZĄCEGO

 

Przewodniczący zobowiązany jest między innymi do:

  • przygotowywania zebrań rady pedagogicznej,
  • powiadamiania wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
  • prowadzenie zebrań rady pedagogicznej,
  • nadzoru nad dokumentacją rady,
  • realizacji uchwał rady,
  • przedstawiania, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  • stwarzania atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
  • twórczego oddziaływania na postawę nauczycieli,
  • dbanie o autorytet rady, ochronę praw i godności jej członków.

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *