RAPORT – Satysfakcja nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek z jakości szkoleń prowadzonych w formie online

Ostatni rok i sytuacja związana z pandemią Covid-19 spowodowała, że większość placówek doskonalenia przeszła na zdalną formę podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej. Po pierwszych, trudnych doświadczeniach, związanych m.in. z koniecznością opanowania korzystania z nowoczesnej technologii na zaawansowanym poziomie, problemami technicznymi ze sprzętem i dostępem do Internetu, nastąpiła profesjonalizacja narzędzi i platform do prowadzenia szkoleń. Trenerzy i edukatorzy w znaczący sposób podnieśli jakość prowadzenia spotkań online.

W powszechnej opinii, dyrektorzy szkół i placówek mieli wątpliwości, czy taka forma doskonalenia jest efektywna dla nauczycieli. Wielu z nich deklarowało chęć powrotu do szkoleń stacjonarnych po powrocie uczniów do szkół.

Sprawdziliśmy zatem, jak szkolenia stacjonarne oceniają zarówno członkowie rad pedagogicznych, a także dyrektorzy szkół i placówek.

      W okresie od 20 marca do 20 maja 2021 roku przeprowadziliśmy anonimowe badania ankietowe wśród klientów korzystających ze szkoleń akredytowanej placówki nauczycieli.

W badaniach wzięło udział 22 229 nauczycieli i 1159 dyrektorów szkół i placówek.

Respondentom zadano następujące pytania:

  1. W jakim stopniu forma szkolenia w postaci webinaru jest dla Pani/Pana satysfakcjonująca? (1-W ogóle niesatysfakcjonująca, 6-Bardzo satysfakcjonująca)

 

  1. W jakim stopniu szkolenie online będzie dla Pani/Pana atrakcyjne w momencie powrotu do pracy stacjonarnej? (1- W ogóle nieatrakcyjne, 6-Bardzo atrakcyjne)

 

  1. Jaka forma szkoleń w przyszłym roku szkolnym byłaby dla Pani/Pana bardziej atrakcyjna?

 

         Ankietę przeprowadzono oddzielnie dla nauczycieli – uczestników szkoleniowych rad pedagogicznych oraz dla dyrektorów szkół i placówek. Ogólny wynik satysfakcji ze szkoleń w formie online jest wyjątkowo wysoki. Kadra pedagogiczna bardzo wysoko oceniła jakość doskonalenia w formie online. W skali 1-6 poziom satysfakcji wyniósł 5,41. Można zatem wynik ten zinterpretować następująco: Taka forma szkoleń nie powoduje gorszej jakości przekazywanej wiedzy niż szkolenia stacjonarne. Dostęp do specjalistów z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania daje o wiele większe możliwości słuchaczom niż forma tradycyjna.

          Równie wysoko została oceniona atrakcyjność tej formy doskonalenia. Słuchacze podkreślali doskonałą formę przekazu, wygodę odbioru szkolenia, możliwość logowania się z dowolnego miejsca, czy jakość techniczną.

Nie bez znaczenia była możliwość korzystania z platform edukacyjnych, które dają możliwość interakcji, zadawania pytań prowadzącym, prowadzenia dyskusji i warsztatów. Poziom satysfakcji z atrakcyjności szkoleń online wyniósł 5,31 w skali 1-6.

 

Również i kadra zarządzająca placówek oświatowych wysoko oceniała zarówno poziom szkoleń prowadzonych online, jak i atrakcyjność tej formy doskonalenia.

W skali sześciostopniowej szkół i placówek ocenili odpowiednio:

– jakość szkoleń 5,46,

– atrakcyjność tej formy doskonalenia 5,36.

Argumenty przemawiające za efektywnością korzystania z platform edukacyjnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych były podobne, jak wśród rad pedagogicznych.

 

Bardzo interesujące są wyniki ankiety dotyczące korzystania ze szkoleń online po powrocie szkół do pracy stacjonarnej. Zdecydowana większość respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie (1667 osób) zadeklarowało chęć korzystania z tej formy doskonalenia w przyszłości, uznając ją za bardziej atrakcyjną i efektywną od formy stacjonarnej. Stanowi to 75% ogółu badanych.

W indywidualnych wypowiedziach respondenci podkreślali m.in.:

– dostęp do ekspertów z całego kraju,

– wygodę w odbiorze szkolenia,

– możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania,

– brak konieczności poświęcania dodatkowego czasu na dojazd na szkolenie,

– możliwość ponownego odtworzenia szkolenia,

– poziom osiągniętych umiejętności, których nie było wcześniej.

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE

 

        Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że nauczyciele i kadra zarządzająca szkół i placówek, mimo początkowych trudności technicznych i wątpliwości na temat jakości szkoleń online, zaakceptowała tę formę doskonalenia.

Większość respondentów uznała, że szkolenia w postaci stacjonarnej są mniej atrakcyjne.

Ankietowani nauczyciele i dyrektorzy szkół wyrazili potrzebę uczestniczenia w przyszłości w szkoleniach online po powrocie do pracy stacjonarnej.

 

Dlatego autorzy Raportu rekomendują, aby forma szkoleń i warsztatów online nadal pozostała w ofercie placówek doskonalenia nauczycieli i była jednym z obowiązujących sposobów dokształcania kadr pedagogicznych.

 

Opracowanie i przeprowadzenie badania: maj 2021 Ewa Wapińska

Opracowanie Raportu: czerwiec 2021 dr Artur Foremski

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *