Zestaw kompetencji kluczowych uczniów

Podnoszenie jakości kształcenia i rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych uczniów, to priorytety wsparcia funduszy unijnych w sektorze edukacji w ostatnim i obecnym okresie polityki spójności.

Zdefiniowano osiem kluczowych kompetencji. Można je podzielić na dwie grupy – przedmiotowe i ogólne.

Do pierwszej grupy należą:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym, czyli zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych;
  2. porozumiewanie się w językach obcych, co obejmuje – oprócz głównych wymiarów umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym – mediację i rozumienie różnic kulturowych. Stopień biegłości zależy od kilku czynników oraz możliwości rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania;
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne – pierwsze obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, z naciskiem na proces, działanie i wiedzę; drugie dotyczą opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz metod objaśniających świat przyrody: rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli;
  4. kompetencje informatyczne, obejmujące umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI), a tym samym podstawowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK);

Do drugiej grupy można zaliczyć:

  1. umiejętność uczenia się, związana ze zdolnością konsekwentnego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, indywidualnie oraz w grupach, odpowiednio do własnych potrzeb, a także świadomością metod i możliwości;
  2. kompetencje społeczne i obywatelskie – społeczne to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe oraz wszelkie formy zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, związane z dobrem osobistym i społecznym, zrozumienie zasad postępowania i zwyczajów w różnych społeczeństwach i środowiskach, w których funkcjonują dane osoby; natomiast obywatelskie, a zwłaszcza znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych (demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich), przygotowują do angażowania się w aktywne i demokratyczne działania;
  3. poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość, to zdolność do wcielania pomysłów w czyn; to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów; dana osoba ma świadomość kontekstu swojej pracy i jest zdolna do wykorzystywania pojawiających się szans, co jest podstawą do nabywania bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą; powinny obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie;
  4. świadomość i ekspresja kulturowa, obejmujące docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/31624-rozwijanie-kompetencji-kluczowych-uczniow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *