Samorządy pytają o nową ustawę: kto będzie zwalniał nauczyciela lub dyrektora?

Pojawiły się pytania o uprawnienia kuratorów oświaty w zakresie wyboru i dowołania dyrektora szkoły. W odpowiedzi MEN przypomina, że praca dyrektora szkoły podlega ocenie i dodaje, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zainicjować procedurę dokonania oceny pracy dyrektora szkoły, a nie wszcząć postępowanie o ocenę negatywną.

W ramach nadzoru pedagogicznego jest dokonywana ocena stanu przestrzegania przez szkołę przepisów prawa, dotyczących działalności dydaktycznej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

W projektowanych przepisach nie przewiduje się możliwości zaskarżania do sądu administracyjnego wniosku organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Już obecnie w przepisach ustawy – Prawo oświatowe przewiduje się odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/samorzady-pytaja-o-nowa-ustawe-kto-bedzie-zwalnial-nauczyciela-lub-dyrektora,305188.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *