STAN WDRAŻANIA KRAJOWEGO SYSTEMU DANYCH OŚWIATOWYCH

Do 31 sierpnia 2022 r. zaplanowana jest realizacja przez Centrum Informatyczne Edukacji realizacja projektu "Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu:

 

  • zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny dla oświaty,
  • użytkownicy KSDO zostaną przygotowani do obsługi systemu,
  • instytucje systemu oświaty będą realizowały swoje zadania statutowe z wykorzystaniem KSDO, w którym udostępniane będą ujednolicone, rzetelne, spójne, kompletne dane dot. systemu oświaty,
  • szczegółowa dokumentacja KSDO umożliwi szybkie dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa,
  • zostanie zapewniona możliwość pogłębionej analizy zgromadzonych danych z użyciem zewnętrznych systemów analitycznych.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/62448-stan-wdrazania-krajowego-systemu-danych-oswiatowych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *