Statut szkoły nie może być zbyt szczegółowy

Statut szkoły nie może powielać treści aktów prawnych, nie powinno się w nim nawet zamieszczać ich sygnatur, bo każde wydanie tekstu jednolitego ustawy zrodzi konieczność jego aktualizacji.

Błędy, których należy się wystrzegać przy konstruowaniu statutów:

  • Zapisy są związane z nieaktualnymi aktami prawnymi,
  • Brak zachowania jednolitości redakcyjnych lub niekonsekwencja w ich stosowaniu,
  • Ogólnikowość zapisów,
  • Niesystematyczność w aktualizacji zapisów statutowych,
  • Zapisy, które nie odnoszą się do rzeczywistych warunków funkcjonowania danej szkoły – zapisy są formułowane nieadekwatnie do zadań i możliwości szkoły,
  • Dwukrotne uregulowanie tego samego problemu, często sprzeczne ze sobą,
  • Istnienie „załączników do statutu”, np. regulaminu samorządu uczniowskiego, programu wychowawczo-profilaktycznego, wewnątrzszkolnego oceniania itp. – statut nie ma załączników,
  • Przenoszenie do statutu zapisów ustaw i rozporządzeń, w szczególności na zasadzie „kopiuj-wklej”.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/bledy-w-statutach-szkol-zasady-ubioru,523629.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *