Statuty branżowych szkół I stopnia

Obecna reforma oświaty wprowadziła nowy typ szkoły – branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Obecna reforma oświaty wprowadziła nowy typ szkoły – branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia. W myśl przytoczonego przepisu podjęta uchwała stanowić będzie akt założycielski branżowej szkoły I stopnia,
w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia przeprowadzone zostanie na rok szkolny 2017/2018.

W latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 w branżowej szkole I stopnia prowadzone będą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas (nastąpi stopniowe ich wygaszanie). W tym czasie stosuje się do nich dotychczasowe przepisy dotyczące zasadniczych szkół zawodowych. Logicznym wydaje się, aby również obowiązywały je do tego czasu dotychczasowe statuty.

W tym miejscu rodzi się jednak pytanie – co ze statutami nowo przekształconych szkół?

Pierwotnym zamysłem ustawodawcy było, aby nowe statuty (tj. branżowych szkół I stopnia) miały być nadane przez organy prowadzące ten typ szkoły, gdyż byłyby one pierwszymi statutami tych szkół w nowej strukturze (art. 88 ust. 7 ustawy – prawo oświatowe). Jednak w obecnym kształcie przepisów nie znajdujemy jak wyglądać ma procedura uchwalenia statutów dla szkół branżowych I stopnia.

Z dostępnych mi interpretacji wynika, że to branżowe szkoły, utworzone zgodnie z art. 161  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe powinny uchwalić swoje statuty do dnia 30 listopada 2017 r. Nie znam jednak odpowiedzi czy mają być to zmiany do dotychczasowych statutów zasadniczych szkół zawodowych, czy nowe statuty.[1]

 Marzena Kuśmierczyk


[1] Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. po. 59) „Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.”

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *