STRATEGIA I FORMY PROMOCJI SZKOŁY w świetle literatury – część 2

Działania promocyjne każdej instytucji edukacyjnej powinny być poprzedzone powołaniem zespołu, którego zadaniem jest stworzenie długoterminowego planu.

Działania promocyjne każdej instytucji edukacyjnej powinny być poprzedzone powołaniem zespołu, którego zadaniem jest stworzenie długoterminowego planu uwzględniającego formy promocji dopasowane do możliwości danego typu instytucji i oczekiwań swoich klientów, terminy ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Należy pamiętać o badaniu potrzeb odbiorców i modyfikacji działań w zależności od zmieniających się ich potrzeb. Wszelkie działania powinny być spójne, a każda organizacja powinna mieć tak zdefiniowaną misję i wizję, aby pozytywne jej cechy były podkreślane każdego dnia. Do tego struktura komunikatów powinna mieć jedną centralną ideę, a wszelkie informacje dotyczące szkoły powinny się skupiać na tej właśnie idei.

Działania promocyjne prowadzone przez różnego rodzaju placówki edukacyjne obejmują wykorzystanie różnych instrumentów promocji. Należą do nich: sprzedaż osobista, public relations, reklama i promocja dodatkowa. Wymienione instrumenty promocji zostaną omówione poniżej.

Sprzedaż osobista w szkolnictwie koncentruje się słownej prezentacji usługi potencjalnym nabywcom w celu doprowadzenia do transakcji sprzedaży. Ta forma promocji obejmuje:

 • prezentację oferty potencjalnym klientom przez pracowników szkoły tj. sekretariat, dziekanat, niekiedy dyrektorów – należy tu podkreślić ogromną rolę osób pierwszego kontaktu jako tych, którzy swoim profesjonalizmem i kulturą osobistą mogą wpływać na podjęcie ostatecznej decyzji przez osobę zainteresowaną ofertą;
 • wizyty przedstawicieli szkoły w szkołach niższego szczebla i prezentacji oferty edukacyjnej w formie próbki w postaci aktywnych form, jak np. gry symulacyjne, warsztaty problemowe, zadania zespołowe itp.;
 • prezentacjach placówki edukacyjnej w trakcie targów z wykorzystaniem elementów reklamy jak np. foldery i ulotki, promocji sprzedaży w postaci drobnych upominków i public relations.

Środkiem przekazu, który nieustannie zyskuje na popularności w ramach marketingu bezpośredniego jest strona internetowa lub profil na Facebooku. Często są one głównym źródłem informacji dla potencjalnych lub obecnych klientów o danej placówce. Dlatego bardzo ważną sprawą jest zadbanie o ich prawidłowy wygląd i częstą aktualizację.

Public relations jest kolejnym instrumentem promocji bardzo chętnie wykorzystywanym przez instytucje o charakterze niekomercyjnym, do których zaliczamy szkoły. Instrument ten ma na celu pozyskanie i podtrzymanie zrozumienia, sympatii i poparcia tych osób, którymi organizacja jest zainteresowana w danej chwili lub może być zainteresowana w przyszłości. Cel jest osiągnięty poprzez szerokie rozpowszechnianie informacji o danej placówce. Działania tego rodzaju poprzedzone są badaniami opinii o organizacji.

W szkołach wykorzystywane są następujące narzędzia PR:

 • osobista (np. konferencje, seminaria, dni otwarte, lekcje otwarte, pikniki) i pośrednia (np. publikacje w środkach masowego przekazu) komunikacja ze środowiskiem;
 • tworzenie tożsamości placówki edukacyjnej, do których należą: tworzenie tożsamości wizualnej (logo, nazwa instytucji, papier firmowy, wystrój wnętrz), komunikacja z otoczeniem oraz normy zachowania;
 • lobbing – który ma na celu stworzenie środowiska poparcia dla inicjatyw rozwojowych w danej placówce poprzez uczestnictwo przedstawicieli placówki w różnego rodzaju organizacjach czy utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami biznesu i kultury;
 • publicity – kreowanie wizerunku i nagłośnienie różnego rodzaju wydarzeń np. rekrutacji, działalności kół zainteresowań, imprez itp. poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu (wywiady prasowe, radiowe, telewizyjne).

Zadaniem PR jest jednoczesne informowanie i oddziaływanie na emocje, czyli takie informowanie, aby dana organizacja została polubiona. Do głównych zasad prawidłowego PR należą:

 • podawanie w materiałach informacyjnych np. na stronie internetowej danych liczbowych, które wywołają zainteresowanie i uznanie wśród osób zapoznających się z nimi,
 • wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za kontakt z np. z mediami,
 • nawiązywanie nowych kontaktów i wprowadzanie nowości,
 • dbanie o obecnych uczniów, jak i absolwentów poprzez tworzenie historii i opowieści związanych z dalszymi ich losami, dzięki czemu zostanie uwiarygodniony trud nauczycieli, co skutkuje na przykład większą ilością kandydatów.

Kolejnym instrumentem promocji jest reklama – czyli „masowa, odpłatna, bezosobowa forma komunikowania się z rynkiem”. W zakresie reklamy szkoły najczęściej wykorzystują ogłoszenia w środkach masowego przekazu, plakaty, ulotki, informatory, tablice ogłoszeniowe, broszury, biuletyny, symbole oraz logo.

Zadaniem promocji dodatkowej (promocji sprzedaży) jest zwiększenie atrakcyjności i zachęcenie nabywców do skorzystania z danej poprzez krótkotrwałe bodźce np. poprzez rozdawanie drobnych upominków lub w przypadku szkół prywatnych poprzez obniżkę wpisowego czy czesnego.

Jakie korzyści czerpie placówka oświatowa z właściwie zaprojektowanych i przeprowadzonych działań marketingowych? Należą do nich między innymi dobra opinia o szkole w środowisku i wśród organów nadzorujących, wzrost zaangażowania całej społeczności szkolnej, zwiększenie ilości innowacyjnych działań nauczycieli, wysoka jakość kształcenia i wychowania, a co się z tym wiąże sukcesy rekrutacji. Zatem warto jest zadać sobie trud i dobrze zidentyfikować i poznać konkurencję, zaplanować działania marketingowe i właściwie dobrać narzędzia promocji, aby oferując usługę edukacyjną o unikalnych cechach odnieść wspomniane wcześniej korzyści.

Bibliografia

 • Gawroński K. (red.), 57 problemów zarzadzania oświatą, Wolters Kluwer Polska

Sp. z o.o., Warszawa 2018

 • Hall H., Marketing w szkolnictwie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007
 • Jankowska A., Placówka rewelacyjna Zarządzanie wizerunkiem placówki edukacyjnej, CEBP 24.12 Sp. z o.o., Kraków 2014
 • Kotler P., Marketing Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gobethner i Ska, Warszawa 1994
 • Strumińska-Doktór A., Jak skutecznie wypromować szkołę i placówkę oświatową, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015

Katarzyna Szymczak-Tryc – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *