System pomocy: rola i zadania zespołów

Jak jest rola zespołu utworzonego dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Co członkowie zespołu powinni zrobić?

Zespół tworzy dyrektor szkoły dla ucznia mającego orzeczenie o potrzebie specjalnego, opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ucznia, który nie ma orzeczenia, opinii, ale nauczyciele, specjaliści, wychowawcy grup wychowawczych dostrzegli jego specjalne potrzeby edukacyjne. Niewątpliwie możemy utworzyć zespoły dla ucznia uzdolnionego, mającego trudności z opanowaniem podstawy programowej jedynie na podstawie rozpoznania własnego. Pamiętamy, że obecnie nauczyciele i specjaliści mogą zgłaszać uczniów do objęcia ich systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeśli zaobserwują u ucznia określoną „specjalną potrzebę”.

Zespół ma obowiązek:

1) przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia – dotyczy tylko ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – dotyczy tylko ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3) założyć i prowadzić kartę indywidualnych potrzeb ucznia – nie zakładamy jej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4) opracować plan działań wspierających – nie opracowujemy go dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5) ustalić zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.

6) określić zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7) przeanalizować i uwzględnić w dokumentacji zalecania zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8) ocenić efektywność udzielonej pomocy.

9) ocenić efektywność danej formy pomocy.

10) przeanalizować kartę indywidualnych potrzeb z innej placówki.

11) podjąć działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

12) przedstawić po posiedzeniu zespołu indywidualną kartę potrzeb ucznia lub indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dyrektorowi szkoły.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mają dodatkowo obowiązek zaplanowania działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *