Typy liderów

Zarządzanie grupą pracowników to zadanie szalenie złożone i odpowiedzialne. U jego podstaw leży obiektywna i wnikliwa analiza o podłożu psychologiczno – osobowościowym samego lidera.

 „Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom,   aby odnosić wspólne zwycięstwa.”
John C. Maxwell

Pojęcie lidera wywodzi się z języka angielskiego i najkrócej rzecz ujmując oznacza przywódcę. W potocznym znaczeniu funkcjonuje we współczesnej polszczyźnie głównie w odniesieniu do marketingu i zarządzania. Z ciągu ostatnich lat termin ten upowszechnił się w przestrzeni medialnej i występuje w wielu obszarach naszego życia. Pojęcie liderowania na trwałe weszło do języka potocznego i jest używane przez większość grup społecznych.

Zarządzanie grupą pracowników to zadanie szalenie złożone i odpowiedzialne. U jego podstaw leży obiektywna i wnikliwa analiza o podłożu psychologiczno – osobowościowym samego lidera.

Każda osoba, kierująca zespołem ludzkim powinna przede wszystkim określić swoje priorytety i znaleźć odpowiednie narzędzia do ich realizacji. Proces ten wymaga sięgnięcia do własnego ego, które wyznacza określone metody działania. Indywidualny zespół cech każdego lidera stanowi podstawę skutecznej strategii w zarządzaniu zespołem pracowników.

Cechy charakteru, mentalność i usposobienie są kluczową kwestią, a ich właściwa ocena warunkuje powodzenie przy realizacji założonego celu. W tej sytuacji obiektywne spojrzenie na mocne i słabe strony warunkuje dalsze działania  przywódcy i zapewnia mu powodzenie we wdrażaniu planowanych zadań.

Teoria psychologii społecznej jasno wskazuje właściwą drogę postępowania. Człowiek, który rzetelnie opisuje własne zalety otrzymuje mocną i trwałą podstawę do budowania indywidualnej strategii. Próba „dopasowania się” do określonego typu zarządzania – bez odpowiednich predyspozycji – zazwyczaj prowadzi do porażki i jest jedną z przyczyn braku sukcesu.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest właściwa diagnoza możliwości danej grupy pracowniczej. Należy wnikliwie obserwować zachowania podwładnych, poznać ich punkt widzenia i oczekiwania, wynikające z indywidualnych potrzeb. Błędne założenia i brak rzetelnej wiedzy w tym zakresie uniemożliwia wprowadzenie niemal każdej, nawet najlepiej przygotowanej strategii. Wymaga to od lidera ogromnego zaangażowania i umiejętności interpersonalnych, które pozwalają obiektywnie opisać mocne i słabe strony swoich pracowników. Właściwie przeprowadzona „diagnoza wstępna” warunkuje pozytywne relacje wewnątrz grupy i umożliwia jej odniesienie sukcesu. 

Kluczową kwestią w procesie zarządzania jest obiektywne spojrzenie na możliwości danej grupy i dostępność narzędzi, wspomagających wdrażanie kolejnych etapów planu pracy.

Ramy organizacji wewnątrzgrupowej  mogą wspierać proces realizacji strategii, o ile zostaną  umiejscowione w przemyślany sposób. Właściwe przyporządkowanie zadań stanowi klucz do wydajnej i efektywnej pracy. Pogodzenie sprzecznych nieraz interesów to podstawowe zadanie lidera. Delegowanie zadań określa przeniesienie ciężaru realizacji strategii z jednostki na grupę. Wzmacnia tym samym poczucie współodpowiedzialności za spodziewany sukces lub jego brak. Konsoliduje i  tworzy trwałe więzy współpracy. Wyzwala pozytywne nastawienie i przekonanie o możliwości realizacji wspólnego planu.       

Każda przemyślana strategia wymaga odpowiednich narzędzi. Zadaniem lidera jest właściwe wyposażenie swoich pracowników w niezbędne środki do efektywnej pracy. Ich brak uniemożliwia realizację nawet najlepiej przemyślanej strategii. Odpowiednia przygotowana baza warunkuje wprowadzanie i realizację kolejnych elementów planu rozwoju. Nawet najlepiej sformułowane koncepcje nie są w stanie zaistnieć bez koniecznych elementów jakimi są właściwie przygotowane narzędzia do ich realizacji.

Do kluczowych zadań przywódcy należy monitorowanie kolejnych etapów wprowadzania nowych rozwiązań. Pracownicy oczekują informacji zwrotnej w postaci rzetelnej oceny dotychczasowych postępów ich działań. Brak właściwej komunikacji zaburza a wręcz uniemożliwia prawidłowy cykl rozwoju firmy. Obustronne konsultacje mogą się  przyczynić do wprowadzenia niezbędnych elementów korekty danej strategii. We wstępnej fazie planowania i wdrażania nawet niewielkie zmiany mogą przyśpieszyć a nawet ulepszyć pierwotną koncepcję.

Dorota Zielińska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *