U progu nowego roku szkolnego – co musi zaplanować dyrektor?

Właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, warto zatem przyjrzeć się pracy dyrektora placówki oświatowej oraz dokumentom, które musi zaplanować…

Dyrektor kieruje działalnością szkoły, dlatego jest zobowiązany i odpowiedzialny za prawidłowe planowanie wszystkich dziedzin życia w szkole. Planowanie rocznej pracy szkoły opiera się na przygotowaniu:

 • planu pracy szkoły,
 • programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • arkusza organizacyjnego,
 • planu nadzoru pedagogicznego.

PLAN PRACY SZKOŁY

Na dany rok szkolny przygotowuje go dyrektor lub wyznaczeni przez niego pracownicy. Plan powinien być zaopiniowany przez radę rodziców lub radę szkoły i zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Zawiera:

1)      Kalendarz roku szkolnego – z wyszczególnieniem terminów rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, terminów ferii i dni wolnych od zajęć dydaktycznych, świąt państwowych, egzaminów zewnętrznych;

2)      Zadania związane z systemem oceniania – terminarz rad klasyfikacyjnych, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, terminy wystawiania projektów ocen/ocen, informowania rodziców o proponowanych ocenach;

3)      Terminarz zebrań rad pedagogicznych – w tym rad szkoleniowych;

4)      Terminarz zebrań z rodzicami;

5)      Tygodniowy plan zajęć;

6)      Plan pracy organów szkoły: Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców;

7)      Szkolny Zestaw Programów Nauczania;

8)      Szkolny Wykaz Podręczników.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Realizowany na podstawie Art. 26.1. Prawo Oświatowe. Opracowany na okres trzech lat, uwzględniający ryzykowne zachowania. Poddawany ewaluacji.

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY

To graficznie, liczbowo i osobowo wyrażona decyzja dyrektora szkoły dotycząca struktury organizacyjnej szkoły, struktury programowo-pedagogicznej oraz obsady kadrowej wszystkich głównych i całorocznych działań szkoły w kolejnym roku szkolnym (wg J. Pielachowskiego)

Arkusz organizacyjny określa w szczególności: wszystkie dane liczbowe dotyczące oddziałów, uczniów, nauczycieli, pracowników itd. Arkusz powinien być zatwierdzony, zgodnie
z obowiązującymi terminami. Integralną części arkusza są Szkolne Plany Nauczania

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Opracowanie i realizacja planu nadzoru pedagogicznego wynika z Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658).

Forami nadzoru pedagogicznego są; ewaluacja, kontrola, wspomaganie i monitorowanie.

Planowanie pracy szkoły oprócz działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej dotyczy również innych ważnych aspektów.

 • planowanie zadań związanych z polityką kadrową,
 • planowanie działań dotyczących bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki
  i pracy (przeglądy stanów technicznych, szkolenia, próbne ewakuacje),
 • planowanie wieloletniego Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,
 • planowanie wydatkowania finansów (plany finansowe),
 • planowanie promocji szkoły.

Gwarantem prawidłowego funkcjonowania szkoły jest dobrze opracowany
i systematycznie wdrażany plan pracy szkoły.

Iwona Bożym – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *