Uczeń z Zespołem Aspergera – wskazówki do pracy.

W naszym dzisiejszym artykule Anna Kozimor-Cyganik podpowiada, jak przygotować się do pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Wskazówki do pracy z uczniem z zespołem Aspergera

 • zachowaj schemat pracy na lekcjach i stałość działań (np. zajmowanie tej samej ławki lub stolika podczas zajęć);
 • trzymaj się tego, co jest przewidziane do realizacji. Pamiętaj, że każda zmiana u dziecka z ZA wywołuje strach. W sytuacji koniecznej zmiany w planach rzetelnie o niej poinformuj, uspokój, wycisz ucznia. Zmiany muszą być wprowadzane uważnie i planowo, ale nie powinno się ich eliminować;
 • sukcesywne (nie jednorazowo) zapoznawaj ucznia z planem budynku szkolnego – indywidualnie oprowadź go po szkole i wyjaśnij przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń: świetlicy, biblioteki, szatni), pokaż otoczenie budynku szkoły (trawniki, place, boiska);
 • eliminuj wzrokowe i słuchowe bodźce rozpraszające;
 • zwróć uwagę na możliwie częstą nadwrażliwość ucznia na niektóre bodźce i odpowiednio na nią reaguj (np. nadwrażliwość słuchowa – zniżanie tonu głosu podczas rozmowy, wzrokowa – tworzenie stonowanych dekoracji w klasie itp.);
 • kieruj polecenia indywidualnie do ucznia, zwracaj się do niego po imieniu;
 • rób przerwy między wypowiadanymi zdaniami, tak by dać uczniowi możliwość ich przetworzenia;
 • powtarzaj polecenia i sprawdzaj stopień jego zrozumienia;
 • zachęcaj ucznia, by w razie potrzeby prosił o powtórzenie, uproszczenie czy zapisanie polecenia;
 • nie przekazuj zbyt wielu informacji, czasami potrzebny będzie tylko jeden prosty komunikat.
 • w razie potrzeby zapisuj (w dużym skrócie i jasnej formie) polecenia dla ucznia (do wykonania w danym dniu) w jego zeszycie lub przygotuj mu taką informację do wklejenia.
 • Sprawdzaj poziom zrozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań: Co się wydarzyło? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? itp.;
 • używaj krótkich zdań, prostego i jednoznacznego języka – podawaj jasne instrukcje;
 • przedstawiaj nowe pojęcia lub materiał abstrakcyjny w sposób możliwie najbardziej konkretny, uzupełniaj je tekstem pisanym, obrazem, ilustracją, filmem;
 • uwzględnij deficyty w zakresie rozumienia niedosłownych wypowiedzi, ironii, metafor, słów i wyrażeń wieloznacznych. Wyjaśniaj je za pomocą obrazów albo przeciwieństw np. przyjaźń – wrogość;
 • w razie potrzeby wydłuż czas przeznaczony na wykonywanie poszczególnych zadań i prac pisemnych;
 • dziel zadania na wieloetapowe krótsze części;
 • zadawaj krótsze prace domowe w sytuacji, gdy rodzice zgłaszają, że nauka w domu trwa godzinami;
 • w miarę możliwości sprawdzaj wiedzę ucznia w formie przez niego preferowanej (np. zamiast śpiewać piosenkę może powiedzieć jej tekst);
 • dostosuj pomoce dydaktyczne i zadania do zainteresowań ucznia (np. obliczanie różnicy czasu na podstawie rozkładu jazdy autobusów);
 • o ile to możliwe, odwołuj się do wąskiej i fachowej wiedzy oraz zainteresowań ucznia podczas prowadzenia lekcji;
 • od czasu do czasu daj uczniowi szansę mówienia o swoich pasjach i zainteresowaniach;
 • na lekcjach wychowania fizycznego unikaj aktywności ruchowej związanej z rywalizacją. Zwróć uwagę na losowe przydzielanie do grup (uczniowie z ZA są zazwyczaj mniej sprawni i niezgrabni ruchowo, mają problemy z grami zespołowym, co sprawia, że są pomijani lub niechętnie wybierani do grupy zawodników);
 • z powodu impulsywności i problemów z zachowaniem cierpliwości staraj się udzielać uczniowi z ZA głosu w pierwszej kolejności;
 • udzielaj dokładnej instrukcji dotyczącej poszczególnych czynności dnia codziennego. Możesz przygotowywać szczegółowo opisany schemat postępowania, np. w przypadku spędzania przerw międzylekcyjnych lub gdy organizujesz wycieczkę szkolną.

Taka instrukcja może brzmieć mniej więcej tak 

  1. gdy usłyszysz dzwonek, nie wychodź od razu z klasy;
  2. upewnij się, że nauczycielka skończyła mówić i pozwoliła wychodzić;
  3. czekaj tak długo, aż usłyszysz, że możesz już wstać;
  4. wstań i wyjdź na korytarz;
  5. spaceruj po korytarzu powoli;
  6. podejdź do kolegi z klasy i zacznij rozmawiać z nim. O czym? Wybierz: o twoich ulubionych pociągach, o przeczytanej lekturze, o kolegach z klasy;
  7. podejdź do nauczycielki i zacznij rozmawiać z nią. O czym? Wybierz: o uczniach twojej klasy, o trudnym zadaniu matematycznym, o twoim zachowaniu w trakcie lekcji;
  8. nie denerwuj się, kiedy rozmowa nie powiedzie się tak, jakbyś tego chciał;
  9. wróć do klasy, wyciągnij z plecaka kanapkę i zjedz ją;
  10. wyjdź z powrotem na korytarz;
  11. gdy usłyszysz dzwonek, kieruj się powoli do swojej klasy;
  12. zajmij swoje miejsce;
  13. przygotuj książki i przybory do kolejnej lekcji;
  14. słuchaj uważnie tego, co mówi nauczycielka;

Im prościej, krócej i jaśniej będą kierowane uwagi, tym większe prawdopodobieństwo, że je usłyszy, zrozumie i wykona polecenia

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *