Udział rodziców w realizacji zadań wychowawczych

Jednym z priorytetów szkoły jest realizacja zadań wychowawczych. Rodzice pełnia główną rolę w wychowaniu swoich dzieci. Zadaniem nauczycieli jest wspieranie i pomoc w przezwyciężaniu trudności.

Jednym z priorytetów współczesnej szkoły jest realizacja zadań wychowawczych. To rodzice pełnia główną rolę w wychowaniu swoich dzieci, przekazują im pozytywne wzorce, uczą przestrzegania norm i zasad. Zadaniem nauczycieli jest wspieranie ich w tym działaniu oraz fachowa pomoc w przezwyciężaniu trudności i problemów, których współczesny świat dostarcza coraz więcej.

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w zespole szkolno-gimnazjalnym w podwarszawskiej miejscowości. W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Nasza placówka bardzo prężnie działa, mamy duże osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe.  Mimo tego, że jest to nieduża placówka, liczy ok.200 uczniów.

W obszarze wychowawczym współpraca rodziców i nauczycieli zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, akcjami i różnorodnymi działaniami przynoszącymi nieocenione korzyści, przede wszystkim dla uczniów, ale i dla nauczycieli oraz rodziców.

W celu przeciwdziałaniu zagrożeniom jakie niesie internet dyrektor wraz z radą pedagogiczną zorganizował spotkanie dla rodziców pt. ”Zagrożenia w sieci” oraz „Przemoc w sieci”. Spotkania były prowadzone przez przedstawicieli policji oraz instytucji zajmujących się cyberprzemocą.

Wspólnie z rada rodziców zorganizowano spotkania dla dzieci i rodziców na temat szkodliwego działania alkoholu i nikotyny oraz narkotyków w tym dopalaczy.

Żyjemy w czasach zobojętnienia na problemy innych. Uwrażliwiamy nasze dzieci na potrzeby drugiego człowieka poprzez angażowanie się w akcje pomocowe i charytatywne służce potrzebującym, skrzywdzonym przez los, chorym i cierpiącym.

Do naszych największych osiągnięć w tym zakresie należą:

–   coroczny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

–   organizacja akcji pomocy dla chorych z naszej gminy – kawiarenka dla Grzegorza czy Rower Błażeja

–   zbieranie funduszy na sprzęt rehabilitacyjny dla naszego kolegi Kamila

–   w czasie przed Świętami Bożego Narodzenia organizacja paczek dla rodzin potrzebujących z naszej placówki  oraz udział w akcji Szlachetna Poczta

–   angażowanie uczniów w rozpropagowaniu idei wolontariatu.

Jak w każdej szkole nie brakuje nam różnych problemów wychowawczych. Dotyczą one głównie łamania zasad zapisanych w statucie szkoły, agresji psychicznej i fizycznej oraz nadpobudliwości emocjonalnej. Uczniowie często opuszczają lekcje bez wiedzy rodziców, manipulują nimi, mówiąc nieprawdę, broniąc swoich racji. Rodzice są w trudnej sytuacji, często wierząc bezwzględnie swoimi dzieciom obarczają winą za zaistniałą sytuację nauczyciela czy wręcz dyrektora. Należy umiejętnie rozmawiać z obiema stronami konfliktu, aby odnaleźć prawdę. To bardzo trudne zadanie. Czasami sytuacja jest tak trudna ,że wymaga interwencji policji czy kuratora sadowego.

Dyrektor często musi być mediatorem w spotkaniach nauczyciel-rodzic. Nauczyciele starają się pomóc rodzicom w porozumieniu z dziećmi, szczególnie w trudnym okresie gimnazjalnym. W takich sytuacjach nieodzowna jest rola pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.

Dyrektor często zaprasza przedstawicieli rady rodziców na spotkania rady pedagogicznej celem omówienia trudnych kwestii związanych ze sprawami technicznymi, lokalowymi czy organizacją imprez .

Współpraca miedzy dyrektorem, radą rodziców oraz gronem pedagogicznym powinna opierać się na wzajemnym partnerstwie, zaufaniu i szacunku. Jeśli zabraknie jakiego ktokolwiek z tych czynników nie uda się osiągnąć sukces w działaniu. Wszelkie przedsięwzięcia są podejmowane wspólnie , uzgadniane z uznaniem  różnicy stanowisk,  na zasadzie kompromisu. Działania rady rodziców powinny konstruktywnie wspierać pracę nauczycieli i pomagać w realizacji statutowych zadań szkoły.

Aleksandra Karpińska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *