Urlop szkoleniowy dla nauczyciela nie tylko na czas wykładów

Nauczycielowi, który studiuje na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, przysługuje płatny urlop szkoleniowy przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów. Wymiar tego urlopu zależy od trybu kształcenia. W ostatnim roku studiów, nauczycielowi przysługuje też dodatkowy urlop na przygotowanie pracy magisterskiej.

Przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zobowiązują nauczyciela do tego, by dążył do pełni własnego rozwoju osobowego oraz doskonalił się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Zgodnie z art. 68 tej ustawy, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może też otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/oswiata/urlop-szkoleniowy-nauczycieli,115004.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *