Ustawa przyjęta. Kurator z większymi kompetencjami

Rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych - zdecydował Sejm uchwalając nowelizację ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z nowelizacją, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji.

Jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia. Kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Wzmocniono też nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ustawa-lex-czarnek-przyjeta-kurator-z-wiekszymi-kompetencjami,343738.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *