Uwaga! Kontrola w szkole! Podstawy prawne.

Dzisiaj prezentujemy Państwu przegląd podstaw prawnych, które upoważniają organy prowadzące oraz Państwową Inspekcję Sanitarną do przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach. Zapraszamy do lektury.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Doprecyzowanie zakresu kontroli sprawowanego przez organ prowadzący zostało dokonane w ust. 2 tego artykułu, zgodnie z którym nadzorowi z jego strony podlega w szczególności:

  • prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
  • przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Art. 57 ustawy Prawo oświatowe

Art. 57. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności:

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

3. Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4-6.

4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nieposiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI PIS w szkole/placówce.

 

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U. 2021 poz. 195.) – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz.U. 2021 poz. 195.)

Art.    1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1)  higieny środowiska,

2)   higieny pracy w zakładach pracy,

3)   higieny radiacyjnej,

4)   higieny procesów nauczania i wychowania,

5)   higieny wypoczynku i rekreacji,

6)   zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,

7)   higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Art.    2. Wykonywanie  zadań  określonych  w art. 1 polega  na  sprawowaniu  zapobiegawczego  i bieżącego  nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Art.    4. 1. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

1)   higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

2)   utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;

3)   warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

3a)  nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;

5)   warunków  zdrowotnych  środowiska  pracy,  a zwłaszcza  zapobiegania  powstawaniu  chorób  zawodowych  i innych chorób związanych z warunkami pracy;

 6)   higieny  pomieszczeń  i wymagań  w stosunku  do  sprzętu  używanego  w szkołach  i innych  placówkach  oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

7)   higieny procesów nauczania;

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *