Uzgodnienie ze związkami zawodowymi regulaminu wynagradzania nauczycieli

W przypadku regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli ustawodawca przewidział odrębną, samodzielną podstawę konsultacji związkowej, o której mowa w art.30 ust. 6a Karty Nauczyciela, mającej charakter podstawy szczególnej w stosunku do tej określonej w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

Ustawa o związkach zawodowych w art. 19 ust. 1 konstytuuje obowiązek poddania konsultacji związkowej założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Przepis art. 19 ust. 1 tej ustawy stanowi bowiem, że organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/27821-uzgodnienie-ze-zwizkami-zawodowymi-regulaminu-wynagradzania-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *