W jakim zakresie radzie rodziców przysługuje prawo składania wniosków?

 

2. W jakim zakresie radzie rodziców przysługuje prawo składania wniosków?
Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *