Wdrażanie nowej podstawy programowej część 2

Reforma oświaty wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym wprowadza liczne zmiany w przepisach, nową strukturę szkolnictwa oraz nowe wymagania. Co to oznacza dla dyrektorów i nauczycieli?

Kolejnym ważnym zadaniem dla dyrektora jest dostosowanie warunków realizacji zadań statutowych do wymagań nowej postawy programowej, poprzez tworzenie optymalnych warunków realizacji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  oraz zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, a także  podnoszenie jakości pracy szkoły i jej rozwoju.

 W nowej podstawie programowej duży nacisk został położony na warunki i sposób realizacji podstawy programowej. Niezbędnym staje się dostosowanie bazy lokalowej tj. organizacja pomieszczeń, zaopatrzenie sal w pomoce naukowe, aranżacja przestrzeni.

Wdrożenie nowej podstawy programowej warto rozpocząć od zdiagnozowania potrzeb szkoły i dokonania oceny poziomu gotowości do wdrażania nowych rozwiązań.

Wskazane jest włączyć zadania związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej do nadzoru pedagogicznego dyrektora, zarówno do ewaluacji, jak i kontroli wewnętrznej.

Działania dyrektora w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej:

Czynności dyrektora

Sposób realizacji

Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej

 • Wspólna analiza treści podstawy
 • Omówienie wątpliwości
 • Zdefiniowanie obszarów , w których nauczyciele potrzebują wsparcia

Organizacja wspomagania nauczycieli

Zwrócenie uwagi na poznanie warunków realizacji podstawy programowej , w tym znajomości ramowych planów nauczania

Opracowanie procedury dopuszczania programów nauczania do użytku szkoły/przedszkola

a)       Wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu

b)      Jego zawartość

c)       Termin składania wniosków

Dyrektor powinien mieć pewność , że przedstawione przez nauczycieli programy nauczania obejmują całą podstawę programową i gwarantują osiągnięcie celów opisanych w podstawie. Należy więc  określić wspólnie z nauczycielami kryteria, jakie powinien spełniać program;

Wypracowanie zasad planowania pracy z uczniem

Podczas spotkania rady pedagogicznej warto określić jakie dokumenty będą tworzyli nauczyciele, np. plany pracy, arkusze obserwacji pedagogicznej, arkusze okresowej analizy realizacji podstawy programowej (analiza jakościowa), dokumentacja współpracy z rodzicami;

Ustalenie sposobu prowadzenia dokumentacji uzupełniającej przez nauczyciela

Diagnoza, obserwacja pedagogiczna, plany pracy, inne….

Wyznaczenie zadań nauczycieli wdrażających nową podstawę programową

 • Poznanie treści nowej podstawy programowej
 • Analiza oferty wydawniczej w zakresie programów nauczania
 • Wybór programu lub opracowanie programu szkoły tak, by uwzględniał potrzeby uczniów i możliwości szkoły. Trzeba ocenić, czy dobór treści kształcenia zawartych w programie umożliwia realizację założonych celów;
 • Przedstawienie programu dyrektorowi –w terminie i w sposób określony przez dyrektora;
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z wybranym programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej i programu nauczania, zasadami oceniania;
 • Realizacja zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych adekwatnie do celów określonych w podstawie programowej , zgodnie z wybranym programem i własnym planem pracy;
 • Indywidualizowanie pracy z uczniami  zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi, udzielanie bieżącego wsparcia, a także organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Prowadzenie ewaluacji własnej pracy, monitorowanie realizacji podstawy programowej;
 • Prowadzenie ustalonej dokumentacji , tj. plany pracy, arkusz analizy jakościowej realizacji podstawy programowej, dokumentacja diagnoz i obserwacji pedagogicznych, ..
 • Opracowanie scenariuszy lekcji   do „Banku Scenariuszy” na wypadek potrzeby organizacji zastępstw doraźnych,
 • Współpraca z rodzicami: informowanie o postępach edukacyjnych, wychowawczych, dokumentowanie współpracy z rodzicami;

Zapoznanie nauczycieli z zasadami ustalonymi przez dyrektora

Podczas zebrania rady pedagogicznej, w księdze komunikatów /zarządzeń dyrektora, na tablicy ogłoszeń/pokój nauczycielski/ lub inny sposób ustalony w szkole

Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczani  (wychowania przedszkolnego)

Podczas zebrania rady pedagogicznej -uchwała opiniująca (nie obowiązuje w szkołach niepublicznych)

Monitorowanie wdrożenia nowej podstawy programowej

Dyrektor na bieżąco sprawdza wdrażanie i realizację nowej podstawy programowej poprzez prowadzenie kontroli, ewaluacji wewnętrznej , umieszczenie monitorowania w planie nadzoru pedagogicznego

Monitorujemy poprzez:

 • Analizę ilościowo/jakościową „Arkusza zbiorczego-monitorowanie podstawy programowej”
 • Planowe i doraźne kontrole dzienników lekcyjnych
 • Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli, pod kątem znajomości przez nauczycieli podstawy programowej, kształcenia umiejętności  z niej wynikających
 • Analizę wyników egzaminów zewnętrznych uczniów szkoły
 • Prowadzenie wewnątrzszkolnego badania wyników
 • Analizę okresowych sprawozdań n-li

Warto przypomnieć, że opracowanie planu nadzoru pedagogicznego obowiązuje dyrektorów placówek publicznych. Dyrektor placówki niepublicznej nie jest zobowiązany do sporządzania planu nadzoru pedagogicznego, a także do prowadzenia nadzoru, chyba ,że osoba prowadząca szkołę czy przedszkole nada takie zadanie dyrektorowi poprzez stosowny zapis w statucie .

 

Bibliografia:

Ustawa z 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe

Rozp . MEN z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Rozp. MEN z 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej (…)

Rozp. MEN z 28 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Rozp. MEN z 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;

W. Pakulniewicz, M. Celuch „ Nowa Podstawa Programowa”, WWiP, Warszawa 2017

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *