Wizja, misja przedszkola z pozycji dyrektora

Cel, który chciałabym osiągnąć, to by przedszkole było placówką nowoczesną, zapewniającą dzieciom i nauczycielom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do pracy, nauki oraz rozwoju.

„ Wychowywać, znaczy pomagać w rozwoju…” M. Kielar- Turska 

Podstawowe i tradycyjne funkcje przedszkola to: kształcenie, wychowanie i opieka. Zadaniem jest wszechstronny rozwój człowieka, wyposażonego w umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, które stawia przed nim dzisiejsze społeczeństwo. Nowoczesne przedszkole musi zatem przekształcać się, rozwijać i doskonalić. W XXI wieku małego człowieka trzeba uczyć poznawania, odkrywania, a także tworzenia nowych pożytecznych wartości poprzez partnerskie współdziałanie oraz indywidualną aktywność i samodzielne uczenie się.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej stawia się przed przedszkolem zadania, które realizują założenia współczesnej edukacji. Celem działań jest zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosowne do jego potrzeb i możliwości .

Nauczyciele są świadomi swojej misji społecznej i zainteresowani prawidłową współpracą z podmiotami współodpowiedzialnymi za rozwój młodego pokolenia. Potrzebny jest zatem ich zapał i wysiłek, ale przede wszystkim zamierzony wybór jasno sprecyzowanych celów oraz metod kształcenia i wychowania. Świadomość celu jest kluczem do sukcesu, czynnikiem motywującym do działania, a także drogowskazem wyznaczającym kierunki ewaluacji. Niezbędna jest zatem jednorodność działań określona w koncepcji rozwoju szkoły.

Na napisanie koncepcji rozwoju przedszkola zdecydowałam się ze względu na możliwość wykorzystania jej w swojej pracy zawodowej. Chciałabym, aby moje przedszkole dostrzegało wszelkie przemiany cywilizacyjne i społeczno-kulturowe, by zmierzało w kierunku kształcenia dla wiedzy, działania i umiejętności. Tak, by dla wszystkich priorytetem stało się dbanie o wysoką jakość z zakresu zadań opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznych, zapewnienie uczniom warunków wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do dalszej edukacji i pełnienia ról społecznych.

Cel, który chciałabym osiągnąć, to by przedszkole było placówką nowoczesną, zapewniającą dzieciom i nauczycielom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do pracy, nauki oraz rozwoju. Powinno nam zależeć na tym, aby świadczone przez nas usługi edukacyjno- opiekuńcze były na wysokim poziomie, przez wykwalifikowaną i na bieżąco doskonalącą swoje umiejętności oraz wrażliwą na dobro dziecka kadrę pedagogiczną. Ważną rzeczą jest, by w procesie edukacji stosować skuteczne metody oddziaływań indywidualnych, poprzedzonych wcześniejszą diagnozą potrzeb dzieci.

Według mnie poprzez indywidualizację w nauczaniu możliwy jest sukces każdego dziecka na miarę jego zdolności. Czynnikiem temu sprzyjającym będzie zachowanie kameralności przedszkola i jego szczególnej, rodzinnej atmosfery, w której żadne dziecko nie pozostaje anonimowe.

Jednak nie chciałabym aby moje przedszkole zastępowało czy wyręczało rodziców w procesie wychowywania ich dziecka, ale chciałabym ich wspomagać i pomagać w zakresie przez nich oczekiwanym.

Sylwia Pokora

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *