Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

30 września CKE ogłosiła Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 oraz Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

 Pierwsze sprawozdanie dotyczy uczniów uczących się wg nowej podstawy programowej, która obowiązuje od 1 września 2012 r. (rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 poz. 184) z dnia 17 lutego 2012 r. ) – tzw. „nowego egzaminu zawodowego”, natomiast drugie sprawozdanie dotyczy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uczących się wg starej podstawy programowej, z przed 1 września 2012 r. – tzw. „starego egzaminu zawodowego”.

 Dzisiaj chciałbym przedstawić wyniki „nowego egzaminu zawodowego”. 

Otóż wyniki te dotyczą 4 sesji egzaminacyjnych zrealizowanych w roku szkolnym 2013/2014. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 83, poz. 562 z późn. zm.) egzaminy te mogą odbywać się przez cały rok szkolny, a o terminie przystąpienia uczniów do egzaminu decydują dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, którzy ogłaszają terminy sesji egzaminacyjnych oraz dyrektorzy szkół, którzy w odpowiednim czasie zgłaszają swoich uczniów do OKE.

I tak w roku szkolnym 2013/2014 egzaminy te odbyły się:

  • w sierpniu i wrześniu 2013 – w 2 kwalifikacjach
  • w październiku i listopadzie 2013 – w 69 kwalifikacjach
  • w styczniu i lutym 2014 – w 78 kwalifikacjach
  • w maju, czerwcu i lipcu 2014 – w 138 kwalifikacjach

 Egzamin ten przeprowadzony był dla uczniów szkół zawodowych i techników, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Jak wiadomo egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z 2 części: pisemnej – 40 pytań testowych oraz części praktycznej – zadanie praktyczne do wykonania na stanowisku egzaminacyjnym.

 W roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło w całej Polsce do części pisemnej 148 966 osób a do części praktycznej 151 338 osób. W sumie do obydwu części przystąpiło 145 187 osób. Widać więc, że nie wszystkie osoby podchodzą jednocześnie do części i pisemnej i praktycznej. Z czego to wynika? Przyczyny mogą być różne. Część osób po pierwszej części rezygnuje z przystąpienia do drugiej części egzaminu, część zdających poprawia tylko jedną z niezdanych wcześniej części tego egzaminu, a część osób z różnych przyczyn nie może stawić się na jednym z etapów tego egzaminu. Niestety nie ma możliwości zdawania egzaminu w terminie dodatkowym, jak ma to miejsce w przypadku egzaminu maturalnego.

 A co ze zdawalnością tego egzaminu? Część pisemną zdało 123 658 osób, tj. 83,01 %, a część praktyczną zdało 106 286 osób, tj. 70,23 %. Obie części egzaminu zdało 91 140 osób, co stanowi 62,77 % wszystkich zdających. Jak widać zdawalność poszczególnych części jest dużo większa niż całości egzaminu. Okazuje się też, że część pisemną jest łatwiej zdać niż część praktyczną. 

Są kwalifikacje, których nikt nie zdał, np. kwalifikacja A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych w zawodzie Technik analityk (13 zdających) w sesji jesiennej, czy kwalifikacja A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich w zawodzie Technik usług pocztowych i finansowych (28 zdających) w sesji zimowej, ale są też kwalifikacje, w których zdawalność wynosi 100 %. 

Z czego to wynika? Zapewne z bardzo wielu przyczyn, o których można by bardzo długo mówić i pisać. Czy zdawalność tego egzaminu jest na zadowalającym poziomie, czy należałoby oczekiwać czegoś więcej? Przypomnę tylko, że zdanie jednej kwalifikacji nie jest obligatoryjne z otrzymaniem tytułu technika. Uczeń musi zdać jeszcze jedną lub dwie kwalifikacje właściwe dla kształconego zawodu, więc zapewne tytuły te otrzyma jeszcze mniejsza liczba uczniów kształcących się w szkołach zawodowych.

A może Państwo mają jakieś uwagi i spostrzeżenia dotyczące tych wyników, czy samego egzaminu. Zapraszam do dyskusji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *