Wypadek przy pracy a świadczenia z ZUS

Dzisiaj Jacek Jagiełło wyjaśnia, jak należy postępować w sytuacji wypadku przy pracy, jak wygląda procedura wyjaśniania zdarzenia i kto dokonuje jego oceny. Autor artykułu opisuje również wszelkie możliwe świadczenia, które stanowią zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Czym jest wypadek przy pracy?

 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Definicja zgodna z art. 3 ust.1 ustawy o  ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1205.)

Bardzo ważnym działaniem, w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, jest ustalenie okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków określa ustawa Kodeks pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zgodnie z tymi procedurami, pracodawca m.in. powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy (ewentualnie – pracownik pełniący funkcję bhp-owca, przeszkolony z zakresu bhp lub specjalista bhp spoza zakładu pracy). Zespół zgodnie z procedurami ustala szczegółowe przyczyny i okoliczności zaistnienia wypadku  oraz czy i w jakim stopniu do zaistnienia wypadku przyczynił się sam poszkodowany. Opracowane ustalenia zespół dokumentuje w protokole powypadkowym. Protokół sporządzony przez zespół zatwierdza pracodwca – dyrektor szkoły.

Jest to podstawowy dokument, z którego wynikają wszystkie okoliczności wypadku i na podstawie którego pracownikowi mogą zostać przyznane świadczenia wynikające z wypadku przy pracy (przez pracodawcę lub przez ZUS). ZUS nie konsultuje przy tym protokołu powypadkowego na etapie jego powstawania, może jedynie zakwestionować jego treść (tj. okoliczności wypadku) w postępowaniu w przedmiocie przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

 

Zespół powypadkowy w protokole powinien w szczególności określić:

 

  • stopień przyczynienia się poszkodowanego pracownika do wypadku, w tym w szczególności, czy pracownik zrobił to umyślnie, czy też nieumyślnie (np. w wyniku rażącego niedbalstwa), naruszając zasady bezpieczeństwa, obowiązujące przepisy lub przyjęte w danej sytuacji standardy postepowania, procedury itp.
  • Czy poszkodowany w momencie wypadku nie był pod wpywem alkoholu lub innych substancji

Pamietajmy, że za wypadek nie będzie odpowiedzialny pracownik, który zachował wszystkie możliwe zasady i procedury bhp, a mimo to wypadek nastąpił.

Szczegółowa ocena tych okoliczności należy do zespołu powypadkowego.

Jeżeli zespół jednoznacznie stwierdzi, że dane zdarzenie stanowi wypadek przy pracy, to poszkodowanemu pracownikowi należą się świadczenia, przewidziane w Kodeksie pracy oraz ustawie wypadkowej.

W powyższym przypadku pracownikowi przysługiwać będzie :

  • zasiłek chorobowy,
  • renta rehabilitacyjna czy jednorazowe odszkodowanie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zasiłek chorobowy należy się pracownikowi od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy i jest wypłacany w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Pamiętać należy, że okoliczności ustalania przyczyn i okoliczności wypadku są czynnościami czasochłonnymi i w praktyce, do czasu ich ustalenia, pracownikowi wypłaca się „zwykły” zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru, a po zakwalifikowaniu zdarzenia jako wypadek przy pracy, pracownikowi wypłaca się zasiłek z tytułu wypadku przy pracy w wymiarze 100% wymiaru z wyrównaniem.

 

A co z odszkodowaniem za wypadek przy pracy?

 

Pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie, ale tylko wówczas, kiedy pracownik doznał stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy wypadkowej oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Wniosek o to świadczenie pracownik składa do pracodawcy, który zobowiązany jest do skompletowania własciwej dokumentacji i przekazania jej do ZUS. Pracodawca musi pamiętać, aby właściwe dokumenty w tej sprawie trafiły do ZUS dopiero po zakończeniu leczenia i rechabilitacji praz pracownika. Jeżeli pracodawca złoży wniosek do ZUS przed zakończeniem leczenia, to wniosek taki podlega zwrotowi jako przedwczesny.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *