WYTYCZNE EFS, EDUKACJA: ZMIANY

Ministerstwo rozwoju przygotowało propozycję aktualizacji wytycznych dla finansowania projektów edukacyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmian jest wiele i szczegółowych. Wynikają głównie z dostosowania zapisów wytycznych do przepisów Prawa oświatowego (np. nazewnictwo szkól itp.) lub zmienianej Umowy Partnerstwa (np. wprowadzenie obok pojęcia kompetencji kluczowych – umiejętności uniwersalnych). Do słownika wprowadzono definicje nowych pojęć: miasto średnie, miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna oraz zaktualizowano już funkcjonujące, np. pojęcie kompetencji kluczowych rozszerzono o „umiejętności uniwersalne”. Uwagi do propozycji korekt można kierować do 12 października.

Źródło i cłay tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/43802-wytyczne-efs-edukacja-zmiana

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *