Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów[1]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup

do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,

w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne…źródło i cały tekst: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *