Wzór podania o przyjęcie do szkoły uchodźcy z Ukrainy

Tylko u nas znajdziecie specjalnie przygotowany w trzech językach formularz o przyjęcie cudzoziemca do szkoły. Zapraszamy do korzystania

(pieczątka szkoły)

(school stamp /штамп школи)

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ….

 

(application for admission to the primary school number…./

заява для прийняття до початкової школи номер….)

 

  1. I.            Proszę o przyjęcie (Please, accept /прийміть будь-ласка)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko ucznia

(name and surname of pupil / ім’я та прізвище учня)

 

 

do klasy …………………………………………..     w roku szkolnym 20….. /20…..

(to a class /до класу)                                                  (in school year /в шкільному році)

 

 

 

  1. II.          Dane osobowe kandydata do szkoły

(Personal data of the candidate for the school / Особисті дані кандидата в школу):

 

 

Imiona i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………….

(pupil’s name and surname /імя та прізвище учня)

Data i miejsce urodzenia ucznia .……………………………………………………………………

(pupil’s date and place of birth /дата і місце народження учня)

Adres zamieszkania ucznia ………………………………………………………………………………

(pupil’s residence address/ адрес проживання учня)

 

Imię i nazwisko matki ucznia ………………………………………………………………………….

(mother’s name and surname /ім’я та прізвище мами)

Nr telefonu / e-mail matki ucznia ………………………………………………………………….

(mother’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса мами)

 

Imię i nazwisko ojca ucznia ………………………………………………………………………………..

(father’s name and surname /ім’я та прізвище батька)

Nr telefonu /e-mail ojca ……………………………………………………………………………………….

(father’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса батька)

Nr PESEL/paszportu /innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia  ……………….………………………………………………………………………………………………………………

(PESEL number / passport / other document confirming the student’s identity /

Номер PESEL / паспорт / інший документ, що підтверджує особу учня)

 

 

 

 

 

 

                                                   ……………………………………………………….

                                          Podpisy rodziców / prawnych opiekunów

(Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів)

 

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowej nr 4 we Wrocławiu,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 4 we Wrocławiu

 możliwy jest pod adresem email tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych,

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *