Z WOKANDY. OSOBA FIZYCZNA NIE MOŻE ZASKARŻYĆ STATUTU SZKOŁY DO WSA

Możliwość kontroli treści statutu szkoły przysługuje tylko kuratorowi oświaty (dyrektorowi specjalistycznej jednostki nadzoru w przypadku szkół i placówek artystycznych). Wszczęcie postępowania w przedmiocie kontroli statutu następuje zawsze z urzędu – orzekł WSA w Bydgoszczy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *