Zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem

Uczniowie autystyczni są wśród nas i warto przyjrzeć się zagadnieniu związanemu z problemami komunikacyjnymi tychże dzieci. Komunikacja bowiem to klucz do prawidłowego funkcjonowania społecznego i korzystania z edukacji.

Autyzm to zaburzenie, które dotyka wszystkich sfer funkcjonowania dziecka

– brak odpowiednich mechanizmów rozwojowych utrudnia rozwój mowy i komunikacji, nie pozwala na prawidłowy rozwój rozumienia społecznego oraz uczestnictwa w interakcjach społecznych[1].

Komunikowanie zaś, to klucz do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz korzystania z edukacji w przyszłości[2].

            U osób z autyzmem obserwuje się zmniejszone kompetencje komunikacyjne przekładające się na trudności w rozwoju społecznym. Izolacja społeczna wzrasta wraz z trudnościami komunikacyjnymi.

Zaburzenia komunikowania się u osób z autyzmem możemy rozpatrywać w kategorii deficytów w komunikacji werbalnej i w komunikacji niewerbalnej.

Deficyty w komunikacji werbalnej :

 

  1. Deficyty ilościowe:

a)     brak mowy

–  z brakiem gestykulacji – zachowanie dziecka: pobudzenie, krzyk, ciągnięcie, popychanie osoby, pozycja ciała,

– z ograniczoną gestykulacją – zachowanie: używanie ręki osoby dorosłej, wskazywanie żądające, wskazywanie przez przedmiot,

                        b)   opóźnienie w rozwoju mowy

                           – krótkie/ miesięczne,

                           – długotrwałe/ wieloletnie,

                        c)  mowa ograniczona

                            – bodziec – reakcja,

                            – bardziej zaawansowane, ale ograniczone posługiwanie się mową.

  1. Deficyty jakościowe.

a)     w zakresie komunikacji ekspresywnej

– echolalia (bezpośrednia, odroczona, funkcjonalna),

– stereotypowy, swoisty język,

– odwracanie zaimków,

– problemy z zadawaniem pytań,

– problemy z mową narracyjną,

– neologizmy,

– wady, nieprawidłowości  artykulacyjne,

b)     w zakresie komunikacji receptywnej problemy z rozumieniem:

– słów,

– wyrażeń i zdań, zwrotów idiomatycznych.

  1. Deficyty w pragmatycznym użyciu języka

– niezdolność/ trudności w prowadzeniu dialogu,

– problemy w komunikowaniu się z rówieśnikami i/lub dorosłymi,

– problemy w komunikowaniu swoich potrzeb, uczuć, myśli oraz przekazywaniu informacji,

– brak lub ograniczone używanie prozodii,

– ograniczone wykorzystywanie mimiki i wyrazu twarzy,

– niezgodność komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

– problemy w symbolicznym używaniu przedmiotów.

Deficyty w komunikacji niewerbalnej:

 

A. Deficyty w zakresie komunikacji ekspresywnej i receptywnej:

– problemy w ekspresji mimicznej przeżywanych stanów/ emocji i odczytywaniu mimiki twarzy innych osób,

– brak lub ograniczone używanie i rozumienie gestów innych osób,

– ograniczone i/lub specyficzne wykorzystanie postaw ciała,

– problemy z utrzymywaniem przestrzeni osobistej,

– ograniczone rozumienie „mowy ciała” innych osób,

– problemy z zrozumieniem i brak wiedzy na temat właściwych    zachowań w sytuacjach społecznych,

– występowanie zachowań niespecyficznych np.: zachowań  agresywnych, śmiech. [3]


[1] Szczypczyk A.: Zabawa w procesie diagnozy i terapii małego dziecka. w: Kossewska J.(red) : Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

[2] Wolski A.: Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji. w: Kossewska J.(red) : Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

 

[3]http://www.autyzmrazem.pl/upyoh_charakterystyka_zaburzen_w_rozwoju_mowy_i_komunikacji_jezykowej.htm, [dostęp: 20.10.2011]; notatki z kursu „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” I i II  część SYNAPSIS prowadzone przez p. mgr Marię Ratajczak, p. mgr Danutę Mazij oraz p. mgr Iwonę Pisarską, p.mgr Urszulę Rusiłowicz 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *