Zaburzenia spektrum autyzmu – część 2

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo TUTAJ

III. Symptomy muszą być obecne we wczesnym dzieciństwie (ale mogą się nie manifestować przed czasem, w którym społeczne wymagania ujawnią ograniczone możliwości).
IV. Symptomy razem wzięte ograniczają i upośledzają codzienne funkcjonowanie.

Co ułatwia i wspiera komunikację z uczniem ze spektrum autyzmu?
• Rozpoznawanie i docenianie strategii komunikacyjnych stosowanych przez dziecko.
• Stosowanie materiałów wizualnych, żeby pomóc lepiej zrozumieć.
• Używanie konkretnego, dosłownego i precyzyjnego języka.
• Wypowiadanie imienia dziecka przed każdym poleceniem czy instruowaniem.
• Bycie konsekwentnym.
• Dawanie mu więcej czasu na przetworzenie informacji.
• Korzystanie ze wsparcia specjalisty.

Przeszkody dla komunikacji, a więc to, czego należy unikać:
1. Budowanie założeń opartych na stosowanym przez dziecko języku.
2.  Stosowanie zbyt wielu słów i w ogóle mówienie zbyt wiele.
3. Oczekiwanie, że dziecko rozumie to, co się do niego.
4. Stosowanie metafor lub idiomów bez uprzedniego wyjaśnienia ich znaczenia.
5. Opieranie swojego przekazu na ekspresji i mimice twarzy oraz gestach (mowa ciała).
6. Praca w izolacji.

O potrzebie zatrudnienia asystenta decyduje orzeczenie ws. kształcenia specjalnego.
Przepisy, które docelowo regulują kwestie zatrudnienia dodatkowych pracowników w celu wspomagania kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, m.in. § 7 ust. 2–3 r.o.k.n., weszły w życie 1.01.2016 r. Stanowią one, że to, co było tylko możliwością w okresie przejściowym, staje się obowiązkiem ogólnodostępnych przedszkoli oraz szkół, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone. Placówki te muszą od stycznia zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta (w przypadku klas I–III szkoły podstawowej) bądź pomoc nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podsumowując: jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane zostało ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – zatrudnienie asystenta jest obligatoryjne.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *