ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA ZWIĄZANE Z PODSUMOWANIEM PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

Zakończenie roku szkolnego wiąże się z szeregiem obowiązków dla dyrektora i nauczycieli przedszkola. Najważniejsze z nich wynikają wprost z przepisów prawa oświatowego i prawa powszechnego. Przeczytajcie artykuł, żeby poznać szczegóły

Zakończenie roku szkolnego wiąże się z szeregiem obowiązków dla dyrektora i nauczycieli przedszkola. Najważniejsze z nich wynikają wprost z przepisów prawa oświatowego i prawa powszechnego.

 • § 69 ust. 7. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) mówi:

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

Odbywa się to podczas zebrania rady pedagogicznej po zakończeniu I półrocza oraz po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (do 31 VIII)

Podczas zebrania rady podsumowuje się działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inne działania statutowe przedszkola, a w szczególności:

 • nauczyciele przedstawiają informacje o realizacji podstawy programowej i programów wychowania przedszkolnego,  o osiągnięciach dzieci, o sytuacji wychowawczej w swojej grupie, o wynikach diagnozy gotowości dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole oraz o współpracy z rodzicami,
 • analizują i oceniają zrealizowane działania wychowawcze i profilaktyczne zawarte w planach pracy, wynikające z podstawy programowej, programów wychowania przedszkolnego, w tym własnych, oraz programów innowacyjnych,
 • specjaliści i nauczyciele zajęć dodatkowych analizują i oceniają realizację swoich zadań,
 • nauczyciele podsumowują pracę w grupie oraz dokonują samooceny swojej pracy (realizacja powierzonych zadań dodatkowych, pracy w zespołach, itp.),
 • analizuje się stopień realizacji celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych ujętych w rocznym planie pracy przedszkola,
 • dokonuje się analizy realizacji i efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej m.in. dzieciom uzdolnionym i cudzoziemskim,
 • ocenia się efektywność pracy z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju
  i kształceniem specjalnym,
 • dokonuje się analizy innych działań istotnych dla funkcjonowania placówki (realizacja projektów, eksperymentów pedagogicznych, innowacji, udział w wolontariacie i akcjach charytatywnych, współpraca z rodzicami i środowiskiem, z podmiotami zewnętrznymi, promocja przedszkola, itd.),
 • podsumowuje się obszar związany z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  i pracownikom.

OBOWIĄZKI DYREKTORA ZWIĄZANE Z NADZOREM PEDAGOGICZNYM

Dyrektor powinien poinformować radę o realizacji uchwał podjętych w tym roku szkolnym. Jeżeli któraś z uchwał nie została zrealizowana w całości lub części, należy podać powody.

Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski wynikające ze  sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

Rada pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki, podejmując stosowną uchwałę.

Rada może to zrobić na kolejnym zebraniu, ale przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 OBOWIĄZKI DYREKTORA ZWIĄZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

Większość nauczycieli, którzy ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego, kończy staż w dniu 31 maja. W związku z tym dyrektor ma za zadanie:

 • Dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela, w formie pisemnej, z uzasadnieniem, a także pouczeniem o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania.
 • Nauczyciele, którzy ukończyli staż, mają 7 dni od dnia jego zakończenia na sporządzenie i przedstawienie dyrektorowi sprawozdania, z czego wynika, że dyrektor musi ocenić nauczycieli w czerwcu. Adekwatnie wcześniej musi wystąpić do rady rodziców o wydanie opinii o pracy nauczyciela.
 • Wystawienie zaświadczeń dla nauczycieli, którzy zakończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Są one załącznikiem do wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. 
 • Wyznaczenie terminów postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego oraz ustalenie składów i powołanie komisji kwalifikacyjnych. Dyrektor, jako organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.
 • Powiadomienie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  o terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnych – ich przedstawiciele mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora.
 • Przeprowadzenie analizy formalnej wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego i wydanie zaświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej.
 • Nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w drodze decyzji administracyjnej do 31 sierpnia, gdy wniosek złożono do 30 czerwca.
 • Uczestniczenie w charakterze członka w pracach komisji ds. awansu zawodowego powołanych przez organ prowadzący dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub przez organ nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSUMOWANIE REALIZACJI  ZALECEŃ WYNIKAJĄCYCH Z  ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dyrektor odpowiada w szczególności za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Oprócz powołania zespołu do opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, ma obowiązek nadzorować jego pracę. Zespół ten powinien co najmniej dwa razy w roku szkolnym przeprowadzić okresową wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu (IPET) oraz – w miarę potrzeb – dokonać jego modyfikacji.

Dokonując podsumowania realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor powinien wziąć pod uwagę:

 • zgodność działań przedszkola z przepisami prawa,
 • adekwatność podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb dzieci,
 • efektywność udzielanego dziecku wsparcia,
 • poziom zaspokojenia potrzeb rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy p-p,
 • spójność potrzeb z możliwościami realizacji zadań,
 • skuteczność określonych form pomocy i metod pracy z dzieckiem,
 • sposób dokumentowania działań w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oceny jej efektywności.

 

KONTROLA DOKUMENTACJI

Na koniec roku szkolnego dyrektor powinien przeprowadzić podsumowującą kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania i innej sporządzanej przez nauczycieli. Dotyczy to dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny, jak i w formie elektronicznej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, to dyrektor odpowiadał za organizację realizacji zadań placówki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań oraz ustalał sposób ich dokumentowania

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *