Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli

Zbliża się czas kończenia stażu zawodowego, najczęściej sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciele składają w maju. Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze szkoły w tym zakresie? O tym przeczytacie w naszym dzisiejszym artykule.

Podstawa prawna

Awans zawodowy nauczycieli regulują:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zwana dalej KN,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zwana dalej KPA,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Dyrektor szkoły udziela nauczycielom odbywającym staż wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w zakresie zasad i warunków dotyczących awansu zawodowego, jest też zobowiązany do zapewnienia nauczycielowi odpowiednich warunków do odbycia stażu

(§ 4 ust. 1 rozporządzenia), w tym:

  1. obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole;
  2. udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego;
  3. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych;

Dyrektor obserwuje ponadto i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia (§ 4 ust. 2 rozporządzenia).

Trzeba również pamiętać, że zgodnie z art. 35 ust. 4 KN nauczycielowi odbywającemu staż ewentualne godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielane wyłącznie za jego zgodą.

 

Przepisy nakładają na dyrektora określone obowiązki wobec zatrudnionych w szkole nauczycieli także po zakończeniu przez nich odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego; dotyczą one m. in. dokumentacji, którą nauczyciel dołącza do wniosku kierowanego do właściwego organu.

 

Zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dyrektor szkoły:

wydaje nauczycielowi składającemu wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zaświadczenie o:

–  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub

– rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie

odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół/placówek , w których nauczyciel odbywał staż,

– dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

–  przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 KN

ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia stażu albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.

 

Dyrektor powinien również poświadczyć za zgodność z oryginałem m. in.:

– kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nauczyciela kwalifikacje zawodowe, w tym – kopie dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego, jeśli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit c rozporządzenia,

– kopię aktu nadania posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego,

– kopię sprawozdania nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego,

– kopię oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 

Przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem kopii sprawozdania nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego można zastosować zasadę obowiązującą dokumenty wielostronicowe; dopuszcza ona możliwość potwierdzenia poprzez zamieszczenie na pierwszej stronie dokumentu klauzuli np. „za zgodność z oryginałem od strony x do strony x” wraz z datą, pełnioną funkcją poświadczającego i jego czytelnym podpisem (albo podpisem nieczytelnym i pieczątką imienną).

 

Jak wszystkie dokumenty wielostronicowe sprawozdanie powinno być zszyte i mieć ponumerowane strony. Kopie innych dokumentów, np. potwierdzających kwalifikacje, potwierdza się poprzez umieszczenie na każdej stronie klauzuli „za zgodność z oryginałem” wraz z datą, pełnioną funkcją poświadczającego i jego czytelnym podpisem (albo podpisem nieczytelnym i pieczątką imienną).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *