Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Koniec roku szkolnego to dla dyrektora każdej szkoły nagromadzenie zadań i obowiązków. Jak go przetrwać i dobrze wywiązać się z obowiązków? Jakie zadania są najważniejsze, na czym trzeba się skupić?

Koniec roku szkolnego to dla dyrektora każdej szkoły nagromadzenie zadań i obowiązków. Klasyfikacja roczna i końcowa bywa często punktem sporu pomiędzy rodzicami a szkołą. Dokumentacja przebiegu nauczania wymaga kontroli i właściwego zabezpieczenia. Czerwiec to trudny czas dla każdego dyrektora. Jak go przetrwać i dobrze wywiązać się z obowiązków?  Jakie zadania są najważniejsze, na czym trzeba się skupić? 

Zadanie priorytetowe

Przeprowadzenie klasyfikacji rocznej i końcowej. Przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej i podjęcie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej.

Aby klasyfikację uczniów przeprowadzić bez narażania się na zastrzeżenia składane przez rodziców (lub pełnoletnich uczniów), należy pamiętać, aby oceny zostały wystawione zgodnie z obowiązującym trybem określonym w przepisach prawa i statucie szkoły.

Zadania inne

1.      Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania do archiwizacji

Warto przyjąć zasadę, że cała dokumentacja opisująca pracę szkoły w danym roku szkolnym powinna być zdana przed wakacjami. Pod koniec czerwca można przystąpić do zamknięcia kolejnej księgi arkuszy ocen oraz archiwizowania dokumentacji szkolnej. Należy zadbać, aby dokumentacja została odpowiednio zabezpieczona (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

2.      Wystawianie świadectw i zakończenie roku szkolnego

Świadectwa są drukami ścisłego zarachowania –należy dokonać ich kontroli. Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, świadectwo powinno zawierać:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz  te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
 • pełne brzmienie: nazwy szkoły, klasy, miesiąca urodzenia, imienia (imion) i nazwiska, ocen z zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, miesiąca wystawienia świadectwa,
 • datę uchwały rady pedagogicznej,
 • datę wystawienia świadectwa – to data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • numer świadectwa zgodny z numerem ucznia w księdze ewidencji,
 • wyraźny odcisk okrągłej pieczęci (dużej) i pieczątki imiennej dyrektora.

3.      Podsumowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczy

Najczęściej plan zebrania obejmuje:

 • Ocenę stopnia realizacji koncepcji pracy szkoły,
 • Ocenę efektów kształcenia w roku szkolnym,
 • Ocenę skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na poziomie klasy i szkoły,
 • Stopień realizacji planów, programów i przedsięwzięć,
 • Stan praworządności na terenie szkoły,
 • Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia na terenie szkoły,
 • Ocena funkcjonowania prawa wewnątrzszkolnego,
 • Ocena działalności organizacji działających na terenie szkoły,
 • Wyniki wszystkich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych w szkole w ciągu całego roku szkolnego,