Zatrudnianie ukraińskich nauczycieli w polskich szkołach

Dyrektorzy polskich szkół stoją przed nowym wyzwaniem, jakim jest przyjmowanie do placówek ukraińskich uczniów. W związku z tym pojawia się zapotrzebowanie na kadrę pedagogiczną, która będzie z tymi dziećmi pracować. Możliwe jest zatrudnianie ukraińskich nauczycieli a także pracowników na stanowisku pomocy nauczyciela pod warunkiem spełnienia kilku wymogów

Dyrektorzy polskich szkół stoją przed nowym wyzwaniem, jakim jest przyjmowanie do placówek ukraińskich uczniów. W związku z tym pojawia się zapotrzebowanie na kadrę pedagogiczną, która będzie z tymi dziećmi pracować. Możliwe jest zatrudnianie ukraińskich nauczycieli a także pracowników na stanowisku pomocy nauczyciela pod warunkiem spełnienia kilku wymogów.

9 marca 2022 Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, natomiast ustawa ta nie przewiduje istotnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Podstawowym warunkiem jest zatrudnienie ukraińskiego nauczyciela tylko i wyłącznie na podstawie umowy o pracę, a to oznacza, że nie wchodzi w grę zatrudnienie na podstawie mianowania. Taka umowa może zostać zawarta zarówno na czas określony lub nieokreślony i w pełnym wymiarze godzin pod warunkiem, że nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

 

Należy pamiętać, że zatrudnienie ukraińskiego nauczyciela musi wynikać z potrzeb organizacyjnych szkoły – np. w szkole jest uruchamiany oddział przygotowawczy dla ukraińskich dzieci lub też do klasy dołączają ukraińscy uczniowie. Zgodę na takie zatrudnienie musi wyrazić organ prowadzący.

Obowiązkowa weryfikacja niekaralności

Identycznie jak w przypadku nauczycieli polskich – ukraiński pedagog musi udowodnić, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu ani też nie podlegał karze dyscyplinarnej z zakazem wykonywania zawodu. Istotne jest to, że każdy dyrektor ma możliwość zweryfikowania ukarania karą dyscyplinarną, ponieważ dostęp do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych jest możliwy na podstawie numeru PESEL kandydata. Dla Ukraińców, którzy wjechali do Polski po 22 lutego 2022 nadanie tego numeru jest jak najbardziej możliwe, ponadto dyrektor może złożyć wniosek z prośbą o weryfikację niekaralności karą dyscyplinarną.

Potwierdzenie kwalifikacji do pracy w zawodzie

Nauczyciel z Ukrainy musi potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe a to w praktyce oznacza przejście skomplikowanej procedury, ponieważ dokumenty te muszą zostać zaakceptowane na terytorium kraju, w którym nauczyciel zamierza pracować. W praktyce często okazuje się to niemożliwe dla ludzi, którzy, uciekając przed wojną, nie byli w stanie zabrać ich ze sobą. Z tego właśnie powodu istnieje możliwość odstąpienia od tej procedury pod warunkiem, że organ prowadzący wyrazi na to zgodę.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *