Dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy

Uczniowie przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym mogą korzystać z dodatkowych zajęć. Na jakich zasadach i w jakim wymiarze, tłumaczy nasz ekspert – Ewa Biernacka

Dla uczniów, którzy muszą uzupełnić np. różnice programowe z danego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje dodatkowe zajęcia.

 

Uczniowie przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym mogą korzystać z dodatkowych zajęć. Organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Zajęcia te  prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego, nie niższym niż 2 godziny tygodniowo. Tygodniowy rozkład oraz wymiar tych godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

 

Dla uczniów, którzy muszą uzupełnić np. różnice programowe z danego przedmiotu (nie tylko z języka polskiego – stwierdza to nauczyciel prowadzący dane zajęcia), organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu. Są one prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

 

 

 

Podstawa prawna: (§ 18,19,20) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655),

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *