Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to prawdziwe wyzwanie w nowym roku szkolnym ze względu na liczne problemy powstałe w wyniku pandemii i długotrwałej izolacji społecznej. Jak ją zorganizować? Czym powinien zajmować się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej? O tym dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu.

Podstawa prawna organizowania i udzielania ppp:

Obwieszczenie Marszałka z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz.1280)

 

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

2. Dyrektor placówki tworzy zespół składający się z nauczycieli, wychowawców grupy wychowawczej oraz specjalistów prowadzących zajęcia.

3. Dyrektor wyznacza koordynatora dla poszczególnych zespołów.

4. Do zadań koordynatora należy:

a)      ustalanie terminów spotkań zespołu,

b)     zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora placówki i wszystkich członków,

c)      prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

d)     przedkładanie karty zajęć rewalidacji indywidualnej, zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz rozwijających uzdolnienia uczniów po spotkaniu Zespołu,

e)      nawiązywanie kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży-ustalanie rozwiązań organizacyjnych, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustalanie czasu, miejsca zajęć, ilości osób w grupie, itp.), 

f)      powiadamianie rodziców o terminie spotkania zespołu.     

5. Do zadań zespołu należy:

a)     ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

b)     określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu,

c)     określenie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

d)     opracowanie IPET-u dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

e)     określenie działań wspierających rodziców ucznia,

f)      w zależności od potrzeb określenie zakresu współdziałania z poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi lub innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

g)     dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

h)     opiniowanie wniosków o wydłużenie etapu kształcenia uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

i)      na wniosek rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, zespół dokonuje oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy,

j)      dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

k)     zespół może być zwołany dodatkowo w każdym przypadku, kiedy zaistnieje potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

l)      dokonując oceny śródrocznej, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub jej wcześniejszego zakończenia,

m)   wniosek o wcześniejsze zakończenie danej formy pomocy może złożyć także rodzic ucznia,

n)     zespół co najmniej dwa razy do roku dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej (arkusz wielospecjalistycznej oceny oraz IPET)

  • o)     zespół nie później niż do dnia 31 marca danego roku dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określa zalecane formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okres jej udzielania,

p)     w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia powiadomieni o terminie spotkania przez koordynatora,

q)     zespół dokumentuje ustalenia podjęte na posiedzeniu.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *