Zespoły nauczycielskie – co warto wiedzieć?

Jednym z kluczowych zadań dyrektora szkoły jest organizacja zespołów nauczycielskich. Jak się do tego zabrać i jak zorganizować te zespoły? Zapraszamy do artykułu Magdaleny Białobrzeskiej-Jarosz

Zespół jest to grupa osób, która ma wspólny cel do osiągnięcia, uzupełniająca się wiedzą i umiejętnościami, gdzie członkowie są wspólnie odpowiedzialni za wykonanie zadania”[1]. Wiemy już, że grupy zadaniowe są podstawą funkcjonowania dobrych placówek oświatowych. Trzeba je przede wszystkim dobrze zorganizować. Aby to zrobić, sięgnąć należy w pierwszej kolejności do Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli z 28 lutego 2019 r.[2], które mówi, że:

 • Zespół nauczycieli, o którym mowa w Ustawie Prawo Oświatowe, dyrektor szkoły lub przedszkola może powołać na czas określony lub nieokreślony.
 •  Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu.
 • Dyrektor szkoły lub przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola.
 • W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.
 • Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Zespoły nauczycielskie zwykle powoływane są na pierwszej radzie pedagogicznej, która odbywa się w sierpniu. Jest to rada organizacyjna. Naturalnymi zespołami są zespoły przedmiotowe. Poza nimi jest wiele zespołów problemowo-zadaniowych. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:

 • zgłaszanie propozycji do planu dydaktycznego szkoły,
 • weryfikowanie treści programowych poprzez eliminowanie wiedzy faktograficznej
  i odtwórczej na rzecz twórczego samodzielnego myślenia,
 • służenie doradztwem w opracowaniu programów autorskich i programów indywidualnego nauczania,
 • korelowanie programów pomiędzy przedmiotami,
 • ustalanie zestawów programów, podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,
 • organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów wiedzy,
 • analizowanie wyników zewnętrznych sprawdzianów oraz testów międzyklasowych,
 • opracowanie wielopoziomowych sprawdzianów wiadomości i badań wyników nauczania,
 • poszukiwania nowych form indywidualizacji nauczania,
 • uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach przedmiotowych.

Zadania zespołów problemowych wynikają z celu, dla którego zostały powołane np. zespół do spraw promocji placówki, dlatego nazywamy je również zespołami zadaniowymi. W tym przypadku dyrektor szkoły może delegować uprawnienia na przewodniczących zespołów.

Magdalena Białobrzeska-Jarosz – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego


[1] M. Trocki, Organizacja projektowa,  PWE Warszawa 2014, s. 83.

[2] Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli z 28 lutego 2019 (Dz. U. z 2019r., poz. 502),

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *