Zmiany w prawie oświatowym

Dziś pierwszy artykuł w cyklu prezentującym zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2017/18. Zapraszamy do lektury przez kolejne trzy tygodnie!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 25 sierpnia 2017 R.

W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO (DZ. U Z 2017, POZ. 1658).
Rozporządzenie nie zmienia istoty rozwiązań przyjętych w 2015 r. w nadzorze pedagogicznym.

Zmiany w nowym rozporządzeniu:

 

Formy nadzoru pedagogicznego

Dodano nową formę nadzoru przysługującą wizytatorom kuratoriów oświaty, a mianowicie monitorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Dotychczas takie monitorowanie również było stosowane, ale nie jako forma nadzoru pedagogicznego.

 

Zakres monitorowania, będzie określany w planie nadzoru pedagogicznego publikowanym przez kuratora oświaty.

 

Zmiana terminu w zakresie przekazywania wyników i wniosków ze sprawowanego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego. Kurator będzie przedstawiał MEN wyniki i wnioski obejmujące poprzedni rok szkolny w terminie do 15 października.

 

 

Ewaluacja działalności szkół i placówek

Badanie realizacji ciążących na szkołach wymagań z art. 44 ust. 3 Prawa oświatowego będzie następowało w drodze ewaluacji zewnętrznej. Będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę.

 

Ewaluacja zewnętrzna będzie miała na celu jedynie badanie realizacji wspomnianych wymagań, a nie ocenę ich wykonania.

 

 

Wspomaganie pracy szkół i placówek

Nowy zakres wspomagania:

 • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej kontrolującego analiz wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli
 • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów,
 • przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych oraz przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek

 

Ewaluacja wewnętrzna i inne obowiązki dyrektora

 

 

W planie nadzoru pedagogicznego opracowywanym przez dyrektora trzeba będzie dodatkowo uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego

 

Wspomaganie pracy nauczycieli ma odbywać się również poprzez organizowanie szkoleń i narad.

 

 

Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego

Określenie zakresu danych dostępnych na platformie:

 • dane identyfikacyjne szkół i placówek (nazwa, typ szkoły i rodzaj placówki, adres siedziby, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, REGON, status publiczno-prawny),
 • informacje o działalności szkół i publicznych uzyskiwane w toku ewaluacji zewnętrznej (z ankiet i wywiadów),
 • raporty z ewaluacji zewnętrznych,
 • protokoły z kontroli planowych,
 • informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych,
 • informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.

Nowe rozporządzenie, tak jak dotychczas, będzie stosowane wobec szkół i placówek niepublicznych, z wyłączeniem regulacji dotyczących obowiązków dyrektora w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem pedagogicznym.

Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w czterech formach i będą to:

 • ewaluacja,
 • kontrola,
 • wspomaganie,
 • monitorowanie

ZADANIA DYREKTORA:

Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

W celu realizacji zadań wynikających z nadzoru, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1)      obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki;

2)      monitoruje prace szkoły lub placówki

Z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego wynika, że

 • dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
 • plan nadzoru opracowywany jest z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym  oraz podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.

 

Plan nadzoru zawiera w szczególności:

1)    przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;

2)    tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3)    zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań;

4)    plan obserwacji;

5)    zakres monitorowania.

Plan nadzoru można modyfikować, jeśli w toku pracy okaże się, że jest to potrzebne. Decyzję dotyczącą modyfikacji planu nadzoru podejmuje dyrektor szkoły lub placówki. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach.

 

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

Za tydzień – omówienie przykładowych rozwiązań.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *