Nadzór pedagogiczny i wymagania wobec szkół i placówek

Od 1 września obowiązuje Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zadania i formy nadzoru pozostają bez zmian, pojawiają się jednak pewne nowe elementy.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia może przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne stanowisko wobec przyczyn przerwania ewaluacji zewnętrznej. W przypadku  przerwania  ewaluacji  całościowej  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  przeprowadza  w szkole lub placówce ewaluację całościową w innym terminie.

W przypadku przerwania ewaluacji problemowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.

Raport z ewaluacji sporządza się w terminie 25 dni roboczych od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekazuje raport z ewaluacji dyrektorowi szkoły lub placówki  oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu.  Raport z ewaluacji może zostać przekazany dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub  placówkę  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej.

Dniem  zakończenia  ewaluacji  zewnętrznej  jest  dzień  przekazania  przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny, przez  kuratora  oświaty,  dyrektorowi  szkoły  lub  placówki  oraz  organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę raportu z ewaluacji.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji, informuje radę rodziców,  samorząd  uczniowski  i radę  szkoły,  jeżeli rada  taka  została  utworzona,  o zakończeniu  ewaluacji  zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem z ewaluacji.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące tego raportu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny kurator oświaty, zajmuje pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje  je  dyrektorowi  szkoły  lub  placówki  oraz  organowi  prowadzącemu  szkołę  lub  placówkę  w terminie  14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.  W przypadku  stwierdzenia  zasadności  zgłoszonych zastrzeżeń  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny, dokonuje zmian w raporcie z ewaluacji i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.

Wymagania wyznaczane do ewaluacji zewnętrznej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. sprawie wymagań wobec szkół i placówek Dz.U. z 2017r. poz. 1611:
1) Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
3) Uczniowie są aktywni.
4) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
5) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
6) Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
7) Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
8) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
9) Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Przy każdym wymaganiu zawarta jest jedna charakterystyka. Nie ma poziomów spełniania wymagań. Jako ilustracja niech posłuży wymaganie 4 ,,Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” :

  • Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb i sytuacji społecznej uczniów.
  • Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkoły są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
  • Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole są ustalone i przestrzegane przez uczniów i pracowników szkoły.
  • Działania  profilaktyczno-wychowawcze,  opiekuńcze,  edukacyjne,  terapeutyczne  i  resocjalizacyjne  podejmowane  w szkole są spójne, mają na celu eliminowanie zagrożeń i sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań.
  • Realizacja tych działań jest monitorowana, a w razie potrzeb – modyfikowana. 

W zakresie ewaluacji wewnętrznej wskazano, że przeprowadza się ją w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za  istotne. 

Nadal jako forma nadzoru pozostała kontrola.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora zawiera w szczególności:

1)  przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
2)  tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
3)  zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań; 
4)  plan obserwacji;
5)  zakres monitorowania.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *