Zmiany w prawie oświatowym

Dziś trzeci artykuł w cyklu prezentującym zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2017/18. Zapraszamy do lektury przez kolejne trzy tygodnie!

ROCZNY PLAN NADZORU DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA – OMÓWIENIE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora ……………….. Nr…….w……………………….. na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

  1. 1.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2017, poz. 1658).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U z 2017, poz. 1611).

Plan uwzględnia (źródła informacji):

  1. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.
  2. Wnioski kuratora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.
  3. Wnioski dyrektora szkoły/placówki z nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły za rok szkolny 2016/2017
  4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Plan nadzoru obejmuje następujące formy:

  1. 1.       Ewaluację wewnętrzną:

a)       przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

      b)  cel ewaluacji: pozyskanie wiedzy o tym, jakie umiejętności kluczowe zdobywa uczeń
na poszczególnych etapach edukacyjnych, w tym ocena wiedzy  i umiejętności uczniów  w zakresie edukacji przyrodniczej, matematycznej, informatycznej, oraz ocena poziomu rozwoju procesów poznawczych
;

c)       termin: listopad 2017 – marzec 2018.

d)      projekt ewaluacji – tworzy zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

2. Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/przedszkola

3. Zakres wspomagania nauczycieli:

a)       diagnoza pracy szkoły:

–        diagnoza pracy szkoły jako zadanie nauczyciela – wybór metod i narzędzi diagnozy,

–        wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów  – realizacji rozwiązań innowacyjnych i eksperymentalnych w pracy z uczniami,

–        wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

–        osiągnięcia uczniów w zakresie umiejętności przyrodniczych, matematycznych i informatycznych.

b)       planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego:

–        zapoznanie nauczycieli ze zmianami w przepisach prawa oświatowego, w szczególności wynikających z reformy oświaty,

–        inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

–        kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, biblioteką pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli,

–        motywowanie nauczycieli do rozwoju w ścieżce awansu zawodowego,

–        współpraca z innymi szkołami w zakresie pracy zespołowej, organizacji zajęć otwartych, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych,

–        inspirowanie do spełniania wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły,

–        inspirowanie do zdobywania nowych kwalifikacji i uprawnień – dofinansowywanie doskonalenia zawodowego – w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami szkoły.

c)       prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad:

–        realizowanie w szkole projektów edukacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych,

–        nawiązanie współpracy z instytucjami kulturalnymi działającymi na terenie województwa w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły,

–        udział w konferencjach naukowych,

–        nawiązanie współpracy z uczelnią wyższą, kształcącą nauczycieli wychowania przedszkolnego,

–        organizowanie różnych form doskonalenia nauczycieli (wewnętrznych i zewnętrznych):

4. Plan obserwacji:

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych na rok szkolny 2017/2018.

 

     5. Zakres monitorowania pracy przedszkola:

–        monitorowanie osiągnięcia celów i realizacji treści z podstawy programowej (analiza uwzględniania treści kształcenia, stopniowania trudności, częstotliwości stosowania w praktyce pedagogicznej oraz projektowania okazji edukacyjnych, służących osiąganiu założonych w podstawie efektów – celów szczegółowych);

–        monitorowanie efektów – próba potwierdzenia, czy i w jakim zakresie uczniowie osiągnęli przewidywane efekty; jak prezentują się te wyniki w ujęciu grupowym i indywidualnym;

–        monitorowanie przez nauczycieli realizacji podstawy programowej w zakresie zalecanych warunków i sposobów .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *