Ceremoniał szkolny

Szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice, to również pewne symbole, zwyczaje i tradycje przekazywane przez kolejne roczniki. To właśnie one tworzą ceremoniał szkolny.

Szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice, to również pewne symbole, zwyczaje i tradycje przekazywane przez kolejne roczniki. Często zbierane są one w oddzielne dokumenty, które porządkują życie szkoły. Aby zwyczajom i tradycji stało się zadość,  przestrzegamy tych ceremonii, spisujemy zasady zachowań, tworzymy swoisty kodeks postępowania, dzięki któremu łatwiej i sprawniej potrafimy organizować w szkole różne uroczystości. Aby nic nimi nie zachwiało tworzymy ceremoniał szkolny.

Ceremoniał szkolny to zapis, który może być częścią statutu szkoły – odrębnym rozdziałem w statucie lub też częścią postanowień końcowych, – bądź też odrębnym dokumentem uchwalonym przez Radę Pedagogiczną. Zawiera opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego, z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. Stanowi też zbiór obowiązujących norm zachowania się uczestników uroczystości. W statucie należy uwzględnić podstawowe informacje zgodne z zapisem Ustawy Prawo Oświatowe art. 98 ust. 1. „Statut szkoły zawiera w szczególności: (…) warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione”. Artykuł ten wskazuje, jakie informacje powinny być zawarte w statucie i na co powinniśmy jako szkoła zwrócić uwagę. Ważne jest, aby taki zapis zaistniał, bo jest podstawą do przestrzegania zasad obowiązujących podczas różnych uroczystości szkolnych z udziałem całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

Szkoła to miejsce, w którym dzieci i młodzież stykają się z symbolami narodowymi, symbolami szkolnymi, uczą się jaką pełnią one funkcję, w jakich okolicznościach są wykorzystywane. Ceremoniał szkolny uczy właściwych postaw, które wyrażają się właśnie poprzez szacunek dla tych symboli.

Jakie informacje powinny znaleźć się w ceremoniale szkolnym?

W ceremoniale szkolnym powinny znaleźć się informacje dotyczące obowiązujących:

  • symboli narodowych,
  • symboli szkolnych,
  • sztandaru,
  • pocztu sztandarowego,
  • uroczystości tworzących ceremoniał szkolny.

Do najważniejszych symboli narodowych zaliczamy:

a)      godło;

b)      flaga państwowa Rzeczpospolitej Polskiej;

c)      hymn państwowy.

 

Do najważniejszych symboli szkolnych opisanych w ceremoniale będziemy zaliczać:

a)       godło szkoły – jako znak rozpoznawczy placówki, eksponowany podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły;

b)       sztandar szkoły  – jego wygląd, awers i rewers, wymiary, charakterystyczne elementy, kolorystyka, miejsce przechowywania, sposób transportowania i przygotowania do prezentacji, wykorzystanie go w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;

c)       hymn szkoły – śpiewany przez społeczność szkolną podczas ważniejszych uroczystości szkolnych.

 

Symbolem szkoły prezentowanym podczas prawie wszystkich uroczystości jest sztandar.

Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy.

Poczet sztandarowy – to asysta (najczęściej trzyosobowa), sztandaru szkoły podczas różnego rodzaju ceremonii.

W ceremoniale szkolnym powinny być zawarte informacje dotyczące pocztu sztandarowego:

– sposób powoływania pocztu sztandarowego – kto go tworzy, w jaki sposób wybiera się uczniów, ile trwa ich kadencja, kto wchodzi w jego skład,

– ubiór pocztu sztandarowego (strój galowy),

– insygnia pocztu (biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki),

– opiekunowie pocztu sztandarowego,

– sposób zachowania pocztu sztandarowego

– uroczystości, w jakich powinien uczestniczyć.

Zachowanie pocztu sztandarowego podczas różnego rodzaju uroczystości powinno być z góry ustalone. W ceremoniale można opisać komendy dla pocztu sztandarowego,  chwyty sztandaru (np. postawa „zasadnicza”, postawa „spocznij”, postawa „na ramię”, postawa „prezentuj” ), jak również przebieg uroczystości z udziałem sztandaru (jak np. wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru, ceremoniał przekazania sztandaru, ceremoniał ślubowania).

Ważne jest też ustalenie zachowania uczestników uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego.

Niektóre szkoły decydują się również na uwzględnienie w ceremoniale szkolnym ogólnych zasady organizowania i przebiegu uroczystości szkolnych, w których również uwzględniają precedencję, czyli kolejność powitania, przemawiania i zajmowania miejsc przez zaproszonych gości.

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą:

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;

b) uroczystość wręczenia szkole sztandaru;

c) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi;

d) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. uroczystości związane z patronem, ślubowanie uczniów, pożegnanie absolwentów, inne święta szkolne);

e) uroczystości związane ze świętami narodowymi (np.) :

– 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

– 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja;

f) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i w regionie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *